Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  

Провеждане на Работна среща №11 на екипа

по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”

 

На 22 август 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе единадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата бяха разгледани искания и предложения за предстоящата пресконференция на „Медия спот” ЕООД, с която е сключен Договор за възлагане на Обществена поръчка за осигуряване на информацията за публичност. Уточнени бяха местата, където ще бъдат поставени афишите за предстоящата пресконференция, както и местата, на които ще бъдат поставени флайърите. 

 

    

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата