Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  

Провеждане на Работна среща №10 на екипа

по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”

 

На 13 август 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе десетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата бяха разгледани изработените от „Медиа спот” ЕООД възложени с Договор №134/23.05.2013г. и получени на 12.08.2013г.  Работният екип разгледа рекламните материали и констатира, че отговарят на  изискванията на възложителя и одобри всички материали.

На срещата екипът по проекта обсъди действията свързанти с предстоящата пресконференция на 04.09.2013г. Екипът проведе дискусия свързана с провеждането на встъпителната пресконференция.

 

    

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата