Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

  

Провеждане на Работна среща №9 на екипа

по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”

 

На 27 юли 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе деветата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На срещата бяха разгледани и обсъдени сключените договори по проведените обществени поръчки за изработване на функционалния анализ с „Дейта Солюшънс” ООД и за „Осъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките от функционалния анализ”, който ще бъде извършен от „Айсиджен корпорейшън” ООД.

 
    

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” 

Приоритетна ос: I „Добро управление“, Подприоритет: 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация

“Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Договор с рег. №12-11-60 / 08.11.2012 г.

 

Върни се в началото на страницата