Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

11.05.2012г.

Приключиха строителните работи и залесяване на обект „Корекция на река „Олу дере” и изграждане на лява защитна дига – І етап, село Тракиец, община Хасково, област Хасково”, изпълняван по проект  “Управление на водите и защита от наводнения в с. Тракиец, община Хасково” / WMFP, Договор № В1.11.07/14.03.2011 г. по програма «Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013»  
Със завършването на предвиденото строителство на обекта бе оформено речното корито на река Олу дере, като се коригира водното течение от основния изпускател на яз.”Тракиец” до ел. линията за ВН в местността “Салча” с обща дължина 2700 м.. Изградена бе лява защитна дига, откъм страната на населеното място – с. Тракиец с обща дължина 1650 м. Изградени са предвидените съоръжения като мостове, водостоци и зауствания. Извършено е  и залесяване на 445 броя върба, топола и чинар.
На терена бе извършено:
- почистване на речното корито от върбови храсталаци и растителност;
- направа на лява предпазна дига, за предпазване от заливане село Тракиец;
- отводняване на заблатените терени;
- подравняване и заравняване на терените около старото речно корито;
- направа на необходимите съоръжения като водостоци, мостове и др.;
Изпълненото хидротехническо съоръжение възстановява проводимостта на реката и предпазва село Тракиец от заливания. Вследствие на това при падналите през изминалия период проливни  валежи и снеготопене, селото бе предпазено от заливане и на практика обектът доказа своята необходимост и целесъобразност.Върни се в началото на страницата