Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

12.03.2012г.

На 7.03.2012г. в гр.Хасково се проведоха Информационен ден и Среща на Комитета за управление на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP” по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013. Бюджетът на проекта е 581 531.75 евро, от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране. Проектът се изпълнява от Община Хасково в партньорство с РЕС “Марица 2004” и Община Орестиада – Гърция.
В Информационния ден се включиха 87 представители на партньорите по проекта, общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Любимец, Стамболово, строителя и проектанта на обекта, РИОСВ, кметове на села от Община Хасково.
Участниците бяха приветствани от Недялка Станева – Заместник кмет на Община Хасково, Димитриос Музас – Кмет на Община Орестиада, Константинос Кацимигас – Изпълнителен секретар на област Македония и Източна Тракия, Р.Гърция.
Ръководителят на проекта запозна присъстващите с неговото изпълнение, като бе представена информация за: минали наводнения в село Тракиец, възлагане на проектните разработки, кандидатстването за финансиране, сключения договор, разпределението на задълженията между партньорите, извършеното строителство.
Представени бяха две лекции:
1.Изисквания и особености при проектиране на хидротехнически съоръжения, свързани с управлението на водите и защита  от наводнения. Избор на конкретни проектни решения. Анализ на резултатите от актуализираните хидроложки проучвания за района на обекта и актуализираните водостопански проучвания за язовир Тракиец. Контролни изчисления за съоръженията на обекта.
Лектор: проектанта на обекта част “Хидротехническа” и част “Конструктивна”.
2.Изисквания и специфични условия при реализирането на обекти, свързани с управлението на водите и защита  от наводнения, съобразени с опазването на околната среда. Биоразнообразието в района на обекта и Защитена зона „Остъркамък” по Натура 2000. Въздействие върху защитената зона и опазване на защитените видове, предмет на опазване.
Лектор: специалист по биоразнообразие от Районната инспекция по околна среда в гр. Хасково.
Участниците в Информация ден посетиха обекта в село Тракиец и разгледаха изпълнената корекция на р.Олу дере, изградените хидротехнически съоръжеиня и язовир «Тракиец».
По време на състоялата се Среща на Комитета за управление на проекта бяха обсъдени изпълнените дейности по проекта, заложените цели и постигнатите резултати.  Партньорите се информираха за изпълненото строителството на обекта и неговото значение от гледна точка на обилните валежи и наводнения, сполетели област Хасково в началото на годината. Отбелязано бе, че изпълнената корекция на р.Олу дере в с.Тракиец и изградените вече съоръжения на практика доказаха своята ефективност, тъй като при падналите през изминалия период проливни валежи и снеготопене, селото бе предпазено от заливане. Изразиха се становища и се сподели местния опит по отношиние на обсъжданите въпроси за управление на водите, защита на населението и опазването на околната среда.  Засегнаха се и теми, касаещи работата на общинската администация, организацията при изготвянето и изпълнението на проекти.  Изразиха се становища за продължаване на сътрудничество при подготвянето и изпълнението на съвместни инициативи и нови проекти. Коментирани бяха и предстоящите  действия за завършване на проекта.
Участници в Срещата:
- от страна на Община Хасково: Кмет, Заместник кмет по строителството и екологията, Заместник кмет по европейските проекти и Председателя на Общински съвет Хасково
- от страна на Община Орестиада: Кмет, двама Заместник кмета
- представител на  РЕС “Марица 2004”.

 

Върни се в началото на страницата