ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013

 Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец,  Община Хасково / WMFP

 Договор No. B1.11.07

Община Хасково подписа договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.  с Управляващия орган на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 Министерство на икономиката, конкурентноспособността и корабоплаването, за изпълнение на проект  “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково” с акроним WMFP.

            Партньори по проекта са Регионално екологично сдружение “Марица 2004” и Община Орестиада, Р.Гърция.

            Проектът предвижда извършване на екологично обследване в землището на с.Тракиец, Община Хасково по течението на р.Олу дере и изграждане на защитна дига. Изготвени са необходимите проекти за целите на проекта.

            Срок за изпълнение на проекта: 14 месеца

            Бюджет на проекта: 581 531.75 евро, от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране.

Екипът за управление на проекта включва ръководител, координатор, технически сътрудник, юрист и счетоводител, със следните задължения и отговорности:

      Ръководител

ръководи, координира  и контролира  цялостната работа на екипа; ръководи и контролира  изпълнението на всички дейности; разпределя задачите в екипа и упражнява контрол върху качественото изпълнение на възложената работа; участва в процедури по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки; следи за спазването на планираните срокове за изпълнение на проекта по утвърдения график и съгласува отчетите; следи за постигане на обща съгласуваност между отделните дейности по проекта; поддържа връзка с други държавни контролни органи, съобразно тяхната компетентност за съгласуване на проекти; осъществява връзката на ЕУП с управляващия орган и партньорите; следи за спазване и изпълнение на финансовите изисквания на Донора; съхранява документацията след приключването на проекта и осигурява достъпа до нея.

            Координатор

участва в процедури по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки организира работните срещи на членовете на екипа отговаря за ежедневното изпълнение на дейностите по проекта, като планира и следи работата, поддържа кореспонденцията  по проекта заедно със счетоводителя и ръководителя изготвя и представя пред Донора необходимите отчети по проекта носи отговорност за своевременното предоставяне на информация, данни и становища, изискващи се в хода на реализация на проекта.

      Технически сътрудник

следи документооборота и се грижи за техническото обезпечаване на дейностите по проекта; осъществява комуникация с медиите и обществеността; участва в организирането на пресконференциите по проекта и осигурява прозрачност и разгласяване на дейностите по проекта.

      Юрист

отговоря за реализирането на проекта така, че да бъдат спазени принципите, залегнали в българското законодателство, хармонизирано с директивите на ЕС по отношение на опазване на околната среда и възлагането на обществените поръчки; изготвя необходимите документи в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България; участва в процедури по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

           Счетоводител

отговоря за спазването и изпълнението на финансовите изисквания на Донора; съставя финансовите отчети за направените разходи при реализацията на дейностите по проекта; участва в процедури по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Върни се в началото на страницата