Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИИТЕ МЕНИДЖЪР, ПСИХОЛОГ, ВЪЗПИТАТЕЛ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО  ПРОЕКТ

Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

1. За длъжността мениджър

Одобрен:

Гергана Петкова Атанасова

Неодобрен:

Елена Недялкова Тодорова

2. За длъжността психолог

Одобрен:

Лидия Стоянова Тодева

Неодобрени:

Стоянка Димитрова Гогова

Катя Илиева Стоева

Себиян Сеян Зинел

Ани Петрова Ангелова

Дирухи Ара Хуманян

Пламен Василев Стефанов

Мария Кръстева Аргирова

Яна Иванова Кирилова

Живка Иванова Жекова

Мария Стоянова Кирева

3.За длъжността социален работник  

Одобрен:

Таня  Симеонова Хубенова

Неодобрени:

Станимир Пенков Хаджиангелов

Гергана Каменова Маникатева

Себиян Сеян Зинел

Ана Делчева Маринова

Уляна Благоева Миланова

Апостол Йорданов Апостолов

Мария Кръстева Аргирова

Лилия Кръстева Иванова

Елена Недялкова Тодорова

Мина Филипова Мустафа

Галя Стефанова Георгиева

Недялка Манолова Вълчева

Ана Милкова Гълева

Златка Стоянова Георгиева

Тинка Велкова Петрова

4. За длъжността възпитател

Одобрени:

Лазар Ставрев Антонов

Ирина Михайлова Мечеринкова

Бояна Делчева Станилова

Валентина Митева Арнаудова

Йорданка Христова Димитрова

Неодобрени:

Мария Кръстева Аргирова

Мария Москова Минчева

Димитър Иванов Демирев

Митко Гинев Димов

Красимира Христова Иванова

Станимир Пенков Хаджиангелов

Снежана Чанкова Митева

Недялко Колев Севов

Пламен Василев Стефанов

Румен Асенов Велков

Уляна Благоева Миланова

Гергана Каменова Маникатева

Мария Кръстева Аргирова

Диян Митрев Делчев

Петя Димитрова Тенчева

Марияна Иванова Коджаиванова

Лина Ангелова Здравкова

Лада Тодорова Стефанова

Стоянка Димитрова Гогова

Златка Стоянова Георгиева

Петър Костадинов Христозов

Дарина Канева Делчева

Божидар Георгиев Костов

Председател на комисия: (п)

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасковои при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Върни се в началото на страницата