Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИИТЕ МЕНИДЖЪР, ПСИХОЛОГ, ВЪЗПИТАТЕЛ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО  ПРОЕКТ

Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

1. За длъжността мениджър

Допуснати:

Гергана Петкова Атанасова

Елена Недялкова Тодорова

Недопуснати:

Уляна Благоева Миланова

Лилия Кръстева Иванова

Галя Стефанова Георгиева

Недялка Манолова Вълчева

Дияна Иванова Петрова

Станислав Иванов Дуров

Анелия Юлиянова Одажиева

Александър Митков Филев

2. За длъжността психолог

Допуснати:

Стоянка Димитрова Гогова

Катя Илиева Стоева

Себиян Сеян Зинел

Ани Петрова Ангелова

Дирухи Ара Хуманян

Пламен Василев Стефанов

Лидия Стоянова Тодева

Мария Кръстева Аргирова

Яна Иванова Кирилова

Живка Иванова Жекова

Мария Стоянова Кирева

Недопуснати:

Александър Митков Филев

Марияна Иванова Коджаниколова

Даниел Атанасов Ганев

Исмаил Исмет Исмаил

3. За длъжността социален работник  

Допуснати:

Станимир Пенков Хаджиангелов

Гергана Каменова Маникатева

Себиян Сеян Зинел

Ана Делчева Маринова

Уляна Благоева Миланова

Апостол Йорданов Апостолов

Мария Кръстева Аргирова

Лилия Кръстева Иванова

Елена Недялкова Тодорова

Таня  Симеонова Хубенова

Мина Филипова Мустафа

Галя Стефанова Георгиева

Недялка Манолова Вълчева

Ана Милкова Гълева

Златка Стоянова Георгиева

Тинка Велкова Петрова

Недопуснати:

Митко Гинев Димов

Румен Асенов Велков

Марияна Иванова Коджаниколова

Стоянка Димитрова Гогова

Гено Николов Бонев

Велислава Наскова Ангелова

Мирослава Тенчева Тончева

Гергана Георгиева Маринова

Станислав Иванов Дуров

Анелия Юлиянова Одажиева

Александър Митков Филев

4. За длъжността възпитател

Допуснати:

Мария Кръстева Аргирова

Мария Москова Минчева

Димитър Иванов Демирев

Митко Гинев Димов

Красимира Христова Иванова

Станимир Пенков Хаджиангелов

Снежана Чанкова Митева

Недялко Колев Севов

Пламен Василев Стефанов

Румен Асенов Велков

Валентина Митева Арнаудова

Уляна Благоева Миланова

Гергана Каменова Маникатева

Бояна Делчева Станилова

Мария Кръстева Аргирова

Диян Митрев Делчев

Петя Димитрова Тенчева

Марияна Иванова Коджаиванова

Лазар Ставрев Антонов

Ирина Михайлова Мечеринкова

Лина Ангелова Здравкова

Лада Тодорова Стефанова

Йорданка Христова Димитрова

Стоянка Димитрова Гогова

Златка Стоянова Георгиева

Петър Костадинов Христозов

Дарина Канева Делчева

Божидар Георгиев Костов

Недопуснати :

Велислава Наскова Ангелова

Георги Маринов Христозов

Гергана Георгиева Маринова

Мирослава Тенчева Тончева

Станислав Иванов Дуров

Анелия Юлиянова Одажиева

Председател:

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасковои при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Върни се в началото на страницата