Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 91 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за заемане на длъжността  “възпитател”-1бр. в Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ”Проф. д-р Асен Златаров” , гр. Хасково.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше, степен бакалавър или  магистър, професионално направление за длъжността  – педагогика, социална педагогика, социални дейности и други с педагогическа и/или социална насоченост.

1.2. За длъжността “възпитател” ще бъде подписан трудов договор по реда на чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ за срок до 31.11.2010 година със сменен режим на работа.

1.3. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква трудов стаж по съответната специалност. Предишен опит в областта ще се счита за предимство.  

1.4. Българско гражданство.

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

1.6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

1.7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

ІІ. Характер на работата:

Работа с младежи, напускащи  специализираната институция ДДЛРГ, за подпомагане на социалното им включване;  подпомага ги в ежедневието при задоволяване на нужди и решаване на проблеми; участва в планирането и реализирането на дейностите в «Защитеното жилище» съобразно утвърдения режим и правилата за вътрешния ред.  Работи в тясна връзка със социалния работник и психолога.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе в две части: І част – подбор по документи  и ІІ част – събеседване.

ІV. Необходими документи:

Заявление за участие в конкурса, по образец, посочен във формуляра за кандидатстване; Документ за самоличност /копие/; Диплом за придобита образователно-квалификационна степен /копие/; Документ, удостоверяващ професионален опит /трудова, осигурителна, служебна книжка – копие/; Свидетелство за съдимост; Медицинско свидетелство; Професионална автобиография, по образец, посочен във формуляра за кандидатстване; Декларация за обстоятелствата от 1.4 до 1.7. Актуална снимка. Мотивационно писмо, по образец, посочен във формуляра за кандидатстване.

V. Срок за подаване на документите:

В едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата в местен вестник.

VІ. Място на подаване на документите:

Община Хасково, 6300 град Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

Кмет на Община Хасково:
Инж. Георги Иванов

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасковои при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Върни се в началото на страницата