Проект BG051PO001-5.2.03-001-C0001
Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Име на проекта:
Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Цели на проекта:

· Подготовка и подкрепа на младежи от ДДЛРГ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр.Хасково, с дълъг институционален престой, за самостоятелен и независим живот в общността. · Изграждане, предоставяне и развитие на социалната услуга “Защитено жилище” в гр. Хасково; · Осигуряване възможност за самостоятелен живот в среда, близка до семейната за младежите, потребители на социалната услуга · Подкрепа за включване в обществения живот на младежите, потребители на социалната услуга; · Ефективни действия за предотвратяване на дискриминацията и за утвърждаване принципа на равните възможности; · Създаване на потенциал от квалифициран персонал за предоставяне на социални услуги; · Разширяване кръга на предоставяните социални услуги в общността на територията на община Хасково.

Целева група на проекта:

Осем младежи - навършили пълнолетие, незавършили средното си образование. При младежите от целевата група на проекта, се наблюдават множество дефицити в развитието, които са резултат от институционалната изолираност, в която се намират от началото на своето съществуване. На база тази оценка, както и съобразно високият брой настанени деца – над капацитета на институцията, недостатъчната подготвеност на персонала в съответствие с изискванията на новите социални функции на институциите и възрастовата динамика на децата и младежите, е достатъчна предпоставка спешно да се търсят алтернативни форми на  социални услуги, които да целят намаляване броят на децата и младежите, настанени в специализираната институция, повишаване качеството на живот на потребителите и създаване предпоставки за успешното им социално включване.

Защитеното жилище:

За създаването на Защитеното жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ «Проф. д-р Асен Златаров», гр.Хасково ще бъде използвана сграда, която се намира на бул. “Съединение” №16 (5), гр. Хасково. Сградата е собственост на Община Хасково и е разположена в централната градска част, с разгърната площ от 238,00 кв.м. Тя е двуетажна, с прилежащ приземен етаж и двор от 108 м2. Разположението на сградата в централната част на града, ще улеснява достъпа на потребителите до образователни, културни, социални, медицински и др. услуги и институции. За всеки младеж е предвидено място за спане , място за сомоподготовка, място за хранене, място за почивка и дейности за свободното време, както и пространство за лична хигиена. Сградата разполага и с помещение, подходящо за работен офис на персонала.

Персонал:

Мениджър (Управлява и координира цялостната работа по предоставянто на социалната услуга “Защитено жилище”)
Възпитатели (5 на брой подкрепят младежите по време на целия им престой в «Защитеното жилище», подпомагат ги в ежедневието при задоволяване на нужди и решаване на проблеми)
Социален работник (ангажира се с индивидуална пряка работа с младежите за подкрепа на социалната им включване)
Психолог (ангажира се с индивидуална пряка и групова работа с младежите, дава супервизия на персонала)

Дейности

Дейностите по предоставяне на услугите за потребителите в “Защитеното жилище” ще отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП. Те ще се осъществяват при прилагане на индивидуален подход и ще са съобразени с конкретните потребности на всеки потребител.
1.Осигурени закуска, обяд и вечеря. Осигурено облекло.
По време на престоя си в Защитеното жилище потребителите ще имат осигурени средства за хранене 3 пъти дневно. Средствата за храна младежите ще получават под формата на “Ваучери за храна”. Младежите, които ще потребяват услугата ще бъдат изведени от ДДЛРГ и с оглед на това, следва да им бъде закупено облекло, което е необходимо за задоволяване на екзистенциалните им потребности.
2. Медицински грижи.
3. Образователни услуги. Младежите, които ще ползват услугата “Защитено  жилище” през периода на пребиваването си и съобразно учебните планове, ще посещават учебно заведение до завършване на средна образователна степен
4. Обучения на младежите: (Обучение в общуването; Обучение в човешки права; Обучение в кариерно развитие, бизнес умения; Обучение в социални умения за самостоятелен живот и трудотерапия, кулинарни умения, домакински умения, развиване и укрепване на хигиенни и трудови навици и др., Обучение за семейно планиране; Извънкласни и извънучилищни форми на занимания; Лекции на актуални теми.
5.Срещи с ключови местни партньори .
6. Празнуване на лични, религиозни, културни и национални празници .
7. Посещения на галерии, изложби, театри, църкви и други културни мероприятия.
8. Срещи с родители, близки.
9. Екскурзии до важни исторически местности, както и до съвременни центрове на държавността.
10. Дейности за свободното време: гледане на теливизия, четене на художествена и др. литература, слушане на музика, занимателни игри, работа с интернет и други.

Очаквани резултати:

Проектът ще предостави реална възможност на младежите с продължителен институционален престой, след напускане на институцията ДДЛРГ, да се подготвят за самостоятелен и независим живот в общността. Проектът ще изгради и предостави нова социална услуга, в която потребителите ще имат възможност да договарят права, отговорности и задължения; да организират бита и да планират личностното си развитие; да формират индивидуални компетенции. Чрез проекта младежите ще получат здравни, социални и културно-образователни услуги, които ще предпоставят адекватното им социално включване след напускане на институцията. Младежите ще имат формирани нови социални умения и повишена социална компетентност.

Ефектът от проекта ще се изразява и в повишена обществена чувствителност, ангажираност и активност по проблемите на младежите, напускащи специализираната институция ДДЛРГ в община Хасково. Проектът ще спомогне да се повиши обществената толерантност, да се понижи социалното напрежение по повод асоциалното поведение на децата и младежите под институционална грижа, което ще допринесе за по-успешното им адаптиране в средата. Сградата, в която ще се предоставя услугата “Защитено жилище” е общинска собственост и е предоставена за безвъзмездно ползване за пет години след приключване дейностите по проекта.Социалната услуга ще продължи да функционира като делегирана от държавата. Във финансово отношение тя ще бъде подкрепяна и от местния бюджет. Това гарантира, че поне още пет групи деца /всяка по 8/, настанени в ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково и навършващи пълнолетие ще имат алтернатива за излизане от специализираната институция в среда, близка до семейната, подготовка за самостоятелен и независим живот в общността и шанс за активно социално включване. Още повече, че при незапълнен капацитет от потребители от община Хасково, услугата ще бъде отворена за младежи от целевата група от цялата страна.

Като добавена стойност от проекта може да се определи и факта, че проекта ще разкрие и предостави осем нови работни места към местния трудов пазар – факт с позитивно социално въздействие.

 

Върни се в началото на страницата