BG 051PO001-5.2.04-0050-C0001
„Предоставяне на социалната услуга в общността „Социален асистент”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Хасково набира потребители по Проект “Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент”
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Необходими документи Ние предлагаме
1. Заявление за ползване на социалната услуга;
2. Медицинска документация, експертно решение на ТЕЛК ако има такова за установяване на здравословното състояние и степента на намалена работоспособност;
3. Декларация за личен доход
1. Преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и самотноживеещи хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост, чрез осигуряване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти и занимания. Осигуряване на помощ за административни услуги и придружаване при посещения за медицински услуги.
2. Зачитане на личното пространство и достойнство, съобразяване с индивидуалните потребности и гарантиране на личните данни на потребителите на социалната услуга.
3. Социална интеграция и подкрепа за включване в обществения живот на лицата-потребители и членовете на техните семейства.

Важно!
Заявления за ползване на социалната услуга се предоставят за попълване при подаване на документите.
Необходимите документи се приемат в ст.414 и ст.415 на Община Хасково и ст.10, ет.ІІ на Бизнесцентър 2 до 17,00 часа на 09.11.2009 година.
Телефони за контакти: 038/603 446, 038/603 458

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2

Върни се в началото на страницата