Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
http://ophrd.government.bg/
Инвестиции в хората!

BG051PO001-5.2.04-0050
“Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В ОБЩИНА ХАСКОВО С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЩЕ БЪДАТ НАЕТИ СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, КОИТО ЩЕ ОБСЛУЖВАТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Проектът “Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент” ще се реализира в периода 1 октомври 2009 г. - 30 септември 2010 г. с финансовата подкрепа на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, Приоритетно направление 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности Социален асистент и Домашен помощник”- фаза 2.

Проектът е на стойност 96 286,63 лева и предвижда дейности за постигане на следните цели: 1) Гарантиране равноправното положение на хората с увреждания и самотноживеещи хора, и повишаване качеството им на живот в семейна среда; 2) Преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и  самотноживеещи хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост; 3) Зачитане на личното пространство и достойнство, съобразяване с индивидуалните потребности, и гарантиране на качествено предоставяне на социалната услуга.

Предвижда се по проекта да бъдат обхванати общо 42 потребители. Целевата група са хора с различни увреждания и самотно живеещи възрастни хора, които ще бъдат обслужвани от 21 социални асистента.

Проектът има социален и икономически ефект. Реализира се правото на хората с увреждания да бъдат активни, да вземат самостоятелни решения и да организират ежедневието и живота си. Създават се реални предпоставки за осигуряване на качествени услуги в общността и трудова заетост на територията на общината.

Този проект е един от вече стартиралите проекти, финансирани със средствата от Структурните фондове в Община Хасково и демонстрира намеренията и капацитета на общинската администрация ефективно да се възползва от възможностите, които предоставят фондовете на ЕС.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Върни се в началото на страницата