В изпълнение на проект по договор за безвъзмездно финансиране 58-131-СО57/12.01.2009г. – “Разширение  на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково” по процедура BG161РО005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013г.”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Община Хасково изпрати за одобрение до Дирекция ”Фондове на Европейския съюз” в Министерството на околната среда и водите документацията на следните обществени поръчки:  

Прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за селищна ВиК инфраструктура, м. “Каменец”, м. “Кенана”, ж.р. “Орфей” и ж.р. “Изгрев”, гр. Хасково. Прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за селищна ВиК инфраструктура, м. “Кенана”; Прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за селищна ВиК инфраструктура, ж.р. “Орфей”; Прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за селищна ВиК инфраструктура, ж.р. “Изгрев”, гр. Хасково.

Главната цел на Община Хасково като възложител на тези обществени поръчки е подобряване качеството на живот на жителите на общината чрез изграждане на нова техническа инфраструктура и опазване на околната среда. Това ще се постигне в два основни аспекта:

Централизирано осигуряване на вода с гарантирано качество и в достатъчно количество за посрещане на питейните и битови нужди в новосформираните жилищни райони; Централизирано отвеждане на отпадните води от новосформираните жилищни райони и осигуряване на тяхното пречистване.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване състоянието на околната среда посредством решаване на сега съществуващите проблеми със замърсяване на деретата и водоносните хоризонти, атака също ще се създадат благоприятни предпоставки за подобряване качеството на живот на населението в региона, при подобряване състоянието на околната среда и постигане на устойчиво развитие.

Предварителното одобрение на изготвените документации, което се очаква да бъде дадено в следващите 30 дни е необходимо условие за откриване на обществени поръчки в изпълнение на проект “Разширение на ВиК мрежа – гр. Хасково”.

Върни се в началото на страницата