Община Хасково откри процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2”

Обявлението и решението са публикувани в сайта на АОП под N 00211-2009-0002.

Тръжни документи могат да се закупуват до 12.05.2009 година, а срока за подаване на офертите е 22.05.2009 година. Отварянето на офертите е на 25.05.2009г.

Цели:

1. Да се събере и анализира наличната информация и се изготви прогноза за разработване на ситема за интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково. При изпълнението на тази задача, ще се изготвят:

морфорлогични анализи на видовете и количествата на генерираните отпадъци на трите общини инвентаризация на съществуващите депа и оценка на риска за околната среда анализи на използваемостта на съществуващите депа за твърди битови отпадъци и ще се оцени нуждата от тяхно затваряне или рекултивация прогнози за бъдещите количества отпадъци и на сценарии за тяхното управление с оглед бъдещи демографски и тенденциите за развитието на бизнеса на територията на трите общини финансов анализ на прогнозираните парични потоци от такса “битови отпадъци” и очакваните разходи по третиране на отпадъците с цел да се определи  жизнеността на проектите за изграждане Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци анализ на разходите и ползите за определяне на бъдещите прогнозни цени за третиране на отпадъците дългосрочен план за интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково, в това число и дългосрочен инвестиционен план за период от 5-15 години

2. Да се проучат и анализират приложимостта на избраните площадки за разполагане на Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци – местоположение, площ, собственост на терените, геоложки и хидроложни проучвания и да се изберат окончателни площадки, на които ще бъдат разположени съоръженията/инсталациите. Да се изготвят задания за ПУП.

3. Изготвяне на идейни проекти и остойностяването им, което включва -

Проектиране на механизирано разделяне на отпадъците и транспортна лента за последващо отделяне на рециклируеми и оползотворими отпадъци Проектиране на съоръжение за компостиране – метод на третиране, обособяване на зони на площадката, оразмеряване на оборудването за шредиране, пресяване, разстилане, обръщане, оросяване, аериране, съоръженията за складиране, пакетиране на готовия компост и т.н. Проектиране на съоръжение за рециклиране на инертни отпадъци Проектиране на системите за покритие на дъното на депата (за инертни и неопасни отпадъци) и отгоре; Калкулация на необходимите материали за строителството и за експликацията на депата  за инертни и неопасни отпадъци (глина, пръст, чакъл др.); Калкулация на нетното пространство за запълване, плътност и ефективен експлоатационен период (цялостен за площадката и поотделно за всяка клетка); Проектиране на система за събиране на инфилтрата, неговото третиране и обезвреждане, включително изготвяне на анализ на състава и количеството на инфилтрата – за цялостния период на използване на площадката); Проектиране на  системата за улавяне/оползотворяване на биогаза; Проектиране на схемата за управление на подземните и повърхностните води, целяща предотвратяване навлизането на чисти повърхностни води на площадката и минимизиране на количеството утайки, които биха се замърсили от контакт с отпадъците или инфилтрата;   Проектиране на инфраструктурата на площадките на депата (за инертни и неопасни отпадъци) – входящ път, ограда, кантар, административна сграда, инсталация за измиване на транспортните средства; Проектиране (предвиждане) и остойностяване на оборудване за функциониране на депата (за инертни и неопасни отпадъци); Разработване на план за необходимия персонал – брой, квалификация; Разработване на мониторингова програма за повърхностните и подземните води, инфилтрата, утайките и други отпадни води (преди и след третиране) – разположение, параметри и честота на мониторинга; Проект за последваща рекултивация

4. Въз основа на одобрените идейни проекти, ще се изготвят технически проекти за:

Актуализация на проекта за закриване, вкл. техническа и биологическа рекултивация на депото I-ви етап на депото в с. Гарваново Изграждане на Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци - с. Гарваново Изграждане на Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач”

5. Изготвяне на технически спецификации за възлагане на строителството.

6. Изготвяне на Апликационна Форма за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” за изграждането на Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци.

7. Изготвяне на тръжни документации за откриване на обществени поръчки за възлагане на строителствата на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и на Регионална инсталация за рецикслиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци.

Върни се в началото на страницата