06.03.2009г.

І. Предистория

Община Хасково

Системата за събиране на твърди битови отпадъци в града е съвместна и разделна, а в селата на общината - съвместна. Използваните съдове за смет са контейнери тип “бобър” с обем 1,1 м³. Отпадъците се извозват със специализирана пресовъчна сметосъбирачна техника. От 2004 г. всички села от община Хасково са включени в системата за организирано сметосъбиране. Ежегодно от град Хасково се депонират около 45 000 тона битови и неопасни производствени отпадъци. От направените геодезични мониторингови измервания през 2004 и 2006 г. е установено, че годишно се депонират 40 080 м³ твърди битови отпадъци и изолационен материал. На територията на гр.Хасково от август 2007 година е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. На 28 май 2007 г. е сключен тристранен договор за сътрудничество в областта на разделното събиране между Община Хасково, “Екопак България”АД и “Титан – АС” ООД,  клон Хасково. В бъдеще се предвижда и в селата да се въведе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и по този начин ще бъдат обхванати всички населени места в община Хасково и ще се обслужва цялото й население.

Депото за неопасни отпадъци е собственост на Община Хасково и има Разрешение за ползване № III-Б-19/09.02.1996 г. Експлоатацията на обекта започва през август 1997 г. Депото за битови отпадъци е в землището на с.Гарваново е с проектен 15 годишен експлоатационен период на използване т.е. до 2012 година. Полезният обем на площадката за депониране възлиза на 736 726 м³. Прилагания метод е “санитарно депониране”, при който отпадъците се разстилат на определен работен участък и се уплътняват трикратно с булдозер. Депото не е разделено на отделни клетки. Използването на депото като регионално от осталите две общини ще съкрати значително неговия капацитет. Това налага реализацията на мерките, предвидени по настоящия проект.

Община Димитровград

За организиране на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Димитровград  на 10.09.2003 год. е сключен договор за изпълнение на обществена поръчка за период от 10 години между Община Димитровград и „Нео-Титан” ООД - Димитровград. Обхванатото население в организираното сметосъбиране е 100% - гр. Димитровград, гр. Меричлери и още 25 села на територията на общината. Съществуващото депо на Община Димитровград се експлоатира от 1975 г. и не отговаря на изискванията на Наредба 8/ 2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. На депото няма монтиран кантар и това затруднява определянето на количествата на генерираните отпадъци в общината. Във връзка с прилагането на разпоредбите на гореупоменатата наредба, следва да бъдат предприети мерки за спиране експлоатацията на депото и закриването му в сроковете, предвидени §5, ал.4, т.1 на Наредба 8/ 2004г. -  не по- късно от 16.07.2009 г.  Изготвен е работен проект за закриване и рекултивация (техническа и биологична) на депото. 

Община Минерални Бани

На територията на Община Минерални бани има организирано сметосъбиране и сметоизвозване за общинския център, с.Сусам и с.Брягово. В селата Сърница, Боян Ботево, Караманци и Сираково е създадената и действаща организация за събиране на отпадъците, която следва да се определи като частично организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Свежда се до обслужване на разположените в тези села единични бройки контейнери. Честотата на сметосъбиране е 1 път седмично за Минерални бани, а в другите населени места посочени по- горе - два пъти месечно. В останалите 5 села от региона на общината няма въведено организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

На територията на Община Минерални бани няма претоварни станции, обособени площадки за разделно събиране или други методи и начини за преработка на отпадъците преди предаването им за окончателно обезвреждане. В общината също не е въведена система за разделно събиране на битовите отпадъци.

На сметището на Община Минерални бани, което се експлоатира от 1987 г. и е определено със заповед на кмета се депонират не само твърди битови отпадъци, но и строителни отпадъци. Сметището не отговаря на действащата нормативна база и подлежи на закриване. Не е оградено за ограничаване на достъпа на хора и животни, няма указателни знаци и табели. Мерки за изолиране на почвите от замърсяване и отвеждане на филтрационните води не са предприемани. 

ІІ. Решението

Описаното съществуващо състояние в трите общини наложи да се предприемат съвместни действия за реализацията на комплексен проект за изграждане и управление на система от регионални съоръжения за отпадъци. В тази връзка е подписано на 26.05.2008г. Споразумение за сътрудничество, с което общините Хасково, Димитровград и Минерални бани се договарят да си сътрудничат за изграждане на система за регионално управление на отпадъците, отговаряща на националните и европейски нормативни изисквания, спомагащи за устойчивото развитие на региона. С чл. 9, ал.1 от Споразумението се регламентира, че страните по него се споразумяват да учредят сдружение по реда на чл. 59, чл.60 и чл.61 по ЗМСМА, с цел изграждане и управление на система от регионални съоръжения за отпадъци, съгласно Националната програма  за управление на отпадъците (2003 – 2007г.), изм. и допълнена с решение на МС в плана за действие за 2008 г.

Комплексното разрешаване на проблема с депонирането и третирането на отпадъците в Регион Хасково ще се осъществи на два етапа:

Първият етап – предмет на изпълнявания от Община Хасково проект “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” – е изготвянето и  одобряване на технически проекти и получаване на Разрешение за строеж за:

Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци -с. Гарваново, Община Хасково. Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач”, Община Хасково.

Като резултат от изпълнението на проекта ще се актуализира и проекта за закриване, включително техническа и биологическа рекултивация на терена използван от настоящето депо. Предмет на проекта е и изготвянето на документи за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” за строителство на разширението на депото в с. Гарваново и обособяването му в Регионален център за третиране на неопазни отпадъци и за изграждане на инсталация за рециклиране и обезвреждане на инертни (строителни) отпадъци.

Вторият етап – предмет на бъдещи инвестиционни намерения – е строителството на съоръженията по одобрените технически проекти, предвидени в проект “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”.

Общата стойност на проекта по договора за безвъзмездна финансова помощ на Община Хасково, Община Минерелни бани и Община Димитровград с Министерство на околната среда и водите по ОП “Околна срада 2007-2013 г.” е 1 253 040 лева с ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е 22.12.2010 г.

В изпълнение на проекта ще се възложат шест обществени поръчки.

Върни се в началото на страницата