Община Хасково изпрати за одобрение от Дирекция “Фондове на Европейския съюз” в Министерство на околната среда и водите документациите на две обществени поръчки с предмет:

"Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда 2007-2013 г." по приоритетна ос 2”.

Предварителното одобрение на изготвените документации, което се очаква да бъде дадено в следващите 30 дни, е необходимо условие за откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки в изпълнение на проект “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково“.

Прогнозната дата за стартиране на процедурите за избор на изпълнители на обществените поръчки е 1 април. Два месеца по-късно е индикативния срок за подписване на договорите за възлагане на изпълнението.

Тези обществени поръчки са част от дейностите, които Община Хасково ще изпълнява до 22.12.2010 г., в изпълнение на проекта за безвъзмездно финансиране по процедура № BG161PO005/08/2.30/01/03 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.Същият беше подписан на 29 декември 2008 г. между Министерство на околната среда и водите от една страна и общините Хасково, Димитровград и Минерални бани – от друга.

Реализирането на проекта ще подпомогне и осигури устойчивото и дългосрочно разрешаване на проблемите във сектора на управление на отпадъците в община Хасково и региона свързани със закриването, вкл. техническа и биологическа рекултивация на съществуващото депо в с. Гарваново, изграждането на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци - с. Гарваново и на Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци в местността "Кара ямач” край Хасково. Като пряк и непосредствен резултат от изпълнението на проекта за безвъзмездно финансиране Община Хасково ще получи одобрени технически проекти за изграждане на тези инсталации и съоръжения. Тези проекти ще положат основата за комплексното разрешаване на проблема с третирането на отпадъците в трите общини, за което ще се очаква бъдещо безвъзмездно финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Върни се в началото на страницата