На 14.07.2009 г. Община Хасково сключи с “БТ – Инженеринг” ЕООД, София договор с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2”

Основните задачи, които ще изпълнява екипа от специалисти са:

1. Да събере и анализира наличната информация и се изготви прогноза за разработване на ситема за интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково. При изпълнението на тази задача, ще се изготвят:

морфорлогични анализи на видовете и количествата на генерираните отпадъци на трите общини инвентаризация на съществуващите депа и оценка на риска за околната среда анализи на използваемостта на съществуващите депа за твърди битови отпадъци и ще се оцени нуждата от тяхно затваряне или рекултивация прогнози за бъдещите количества отпадъци и на сценарии за тяхното управление с оглед бъдещи демографски и тенденциите за развитието на бизнеса на територията на трите общини финансов анализ на прогнозираните парични потоци от такса “битови отпадъци” и очакваните разходи по третиране на отпадъците с цел да се определи  жизнеността на проектите за изграждане Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци анализ на разходите и ползите за определяне на бъдещите прогнозни цени за третиране на отпадъците дългосрочен план за интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково, в това число и дългосрочен инвестиционен план за период от 5-15 години

2. Да  проучи и анализира приложимостта на избраните площадки за разполагане на Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци – местоположение, площ, собственост на терените, геоложки и хидроложни проучвания и да се изберат окончателни площадки, на които ще бъдат разположени съоръженията/инсталациите. Да се изготвят задания за ПУП.

3. Изготвяне на идейни проекти и остойностяването им

4. Въз основа на одобрените идейни проекти, ще се изготвят технически проекти за:

Актуализация на проекта за закриване, вкл. техническа и биологическа рекултивация на депото I-ви етап на депото в с. Гарваново Изграждане на Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци - с. Гарваново Изграждане на Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач”

5. Изготвяне на технически спецификации за възлагане на строителството.

6. Изготвяне на Апликационна Форма за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” за изграждането на Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци.

7. Изготвяне на тръжни документации за откриване на обществени поръчки за възлагане на строителствата на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и на Регионална инсталация за рецикслиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци

Крайният срок за изпълнение на договора е 22.12.2010 година.

Върни се в началото на страницата