На 27.07.2009 г. Община Хасково сключи договор за "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” с “Консорциум Еко Авалон” ООД.

Основната цел на Консултантския екип ще бъде свързана с подпомагане на дейността на Община Хасково по цялостно управление, контрол и координация на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”, включващо и реализация на европейските изисквания за максимална прозрачност и публичност при реализация на проекта.

Конкретните цели и свързаните с тях дейности, които ще изпълнява Конкултантския екеп са свързани с:

гарантиране на качествен и бърз комуникационен процес между отделните лица, ангажирани в проекта; координация и контрол по всички договори и дейности, свързани с успешното реализиране на проекта; поддържане на постоянна връзка между Община Хасково, общините партньори и ангажираните по проекта страни; контрол на времето за изпълнение, обхват на отделните задачи и сроковете произтичащи от съответните нормативни актове и сключените договори; осигуряване на изпълнение на ангажиментите, произтичащи от договора между Община Хасково и нейните партньори и Управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”  в Министерство на околната среда и водите; подготовка на проекто-документи, свързани с реализацията на административните и съгласувателните процедури по проекта, с оглед подпомагане на общините по проекта; мониторинг на изпълнението на проекта в съответствие с правилата и нормативните изисквания на ЕС; контрол над разходването на финансовите средства; прилагане на вътрешна система за контрол на качеството на изготвяните материали.

Освен функциите по контрол и координация на цялостния проект Консултантския екип ще подготви и тръжните документации за още три обществени поръчки, които ще бъдат възложени в рамките на изпълнението на цялостния проект, а именно:

Избор на изпълнител за изготвяне на екологични оценки, Оценки на въздействието върху околната среда, КРКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство; Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на изготвените Технически проекти за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и на Регионална инсталация за рецикслиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци с цел одобрението им и получаване на Разрешение за строеж на обектите Избор на лицензиран одитор, който да извърши финансов одит на изпълнението на проекта с цел проверка на редовността, обосноваността и законността на направените разходи по изпълнение на в съотвествие със стандартите на Европейския съюз, Договора с Управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и българското законодателство в сферата на счетоводството и публичните финанси.
Върни се в началото на страницата