В разработеният от Министерството на околната среда и водите през месец април на 2009 г., „Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за регион Хасково е предвидено изграждането на регионално депо за трите общини: Хасково, Димитровград, Минерални бани.  В депото ще се изградят:

сепариращи инсталации съоръжения за компостиране, като елементи на регионалната система за управление на отпадъците.

Средствата по Оперативната програма ще бъдат използвани за 23 региона, които до този момент не са получавали финансиране за инфраструктурни проекти за опазването на околната среда. Дейностите, които ще се финансират, защото са от особено значение за динамиката в управлението на отпадъците са:

изграждане на интегрирана система от регионални съоръжения/ инсталации за обезвреждане на битови отпадъци (напр. депа и претоварни станции); съоръжения за предварително третиране, вкл. компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци; центрове за рециклиране на отпадъци; инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии (метан) от депата регионални съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци; закриване на депа, които не отговарят на изискванията.

            Приетото Постановление на МС от 20.VІІ. тази година, което осигурява финансиране на регионални системи за депониране на неопасни отпадъци, няма да доведе до промени в процедурите и оперативната работа на проекта „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”. В съответствие  с разпоредбите на чл.5, ал.1, изграждането на регионални съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци, определени от Приложение 2, се подпомагат от държавния бюджет под формата на субсидии.Регион Хасково попада в Приложение № 2, заедно с още 6 други региона. Общият размер на средствата, които ще бъдат разходвани за периода 2010 – 2013г. за регионите по Приложение № 2 не може да надвишава 66 000 000 лв.

25.11.2009 г.

Върни се в началото на страницата