ПЪРВИЯТ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТИТЕ ДОКАЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕПОТО КРАЙ С. ГАРВАНОВО

Готов е първият доклад за управление на отпадъците в регион Хасково, изготвен от фирма „БТ инженеринг”, която спечели  обществената поръчка за предпроектни проучвания за разширението на регионалното депо в с. Гарваново.

На 400 страници, докладът дава детайлна информация, необходима за прединвестиционното проучване за физическото, демографското, социално-икономическото, законовото и техническото състояние на управлението на отпадъците в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. На база комплексна информация, получена от трите общини, експертите направиха оценка и анализ на управлението на отпадъците на съществуващите депа, както и няколко прогнозни сценария за генерирането на отпадъци до 2028 г.

Съгласно използваната методика депата за отпадъци се категоризират в четири групи като първата е за депа с минимален риск, а четвъртата – с много висок риск и с неотложна необходимост от допълнителни изследвания в краткосрочен план и проучвания за саниране.

Най-критично е състоянието на депото на община Димитровград. То попада в  ІV  група с много висок риск и неотложна необходимост от  бързо изследване  за саниране и обезопасяване.

Среден е рискът за депото на  община Минерални бани, което е категоризирано във втора рискова група. То също трябва да бъде подложено на системно наблюдение и мониторинг за допълнителни изследвания, от които ще стане ясно дали ще премине към по-ниска или по-висока рискова група.

В първа група, с минимален риск е депото на община Хасково. За него се предвиждат само мерки по регулацията на действащата клетка и въвеждане в експлоатация на новите съоръжения.

Целта на това подробно инвестиционно проучване е да определи подходящото местоположение на бъдещите съоръжения за третиране на отпадъците. За неопасните битови отпадъци се проучват две площадки в съседство с територията на действащото депо до с. Гарваново и една площадка за инертните отпадъци в местността Кара Ямач.

Предстои изготвянето на специален доклад с резултатите от всички необходими инженерни проучвания, които се правят в момента: геоложки, геотехнически, хидрогеоложки на бъдещите площадки.

04.12.2009г.

Върни се в началото на страницата