Проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”

Процедура N BG161РO005/08/2.30/01/03

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013”

Анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, партньори по проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”

Информация, представена на пресконференция на 05.03.2010г.

Как изпълнението на проекта “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” уточнява каква е степента на екологичните опасности от експлоатацията на съществуващите депа – отговорът на този въпрос дават експертите на фирма „БТ Инженеринг”, един от изпълнителите на  проекта.

Целта на експертите при инвентаризацията на съществуващите депа, направения анализ и оценката на риска, е да набележат  необходимите мерки за рекултивация и възстановяване на околната среда, за да могат общините да кандидатстват с проекти за финансиране от Държавния бюджет.

Регион „Хасково” включва три общински депа за битови отпадъци, които с държавни средства могат да покрият разходите за затваряне и рекултивация: депото в с. Гарваново, и  преустановилите вече експлоатация депа в с. Добрич и в с. Брястово.

Най-критично е състоянието на депото на община Димитровград. То попада в  ІV-та  група с много висок риск за подземните и за повърхностните води – по веригата човек и водна жизнена среда, както е висок и риска за почвите. Депото на  община Минерални бани е във  ІІ-ра група със среден риск за подземните води, и в ІV-та група с висок риск за почвите. Неотложна е необходимостта от  бързо изследване  за саниране и обезопасяване за тези две депа.

В първа група, с минимален риск е депото край с. Гарваново на община Хасково. То ще продължи да функционира до периода, когато ще започне да действа планираната инфраструктура за управление  на битовите отпадъци по проекта. За съществуващата клетка на депото се предвиждат само мерки по рекултивация и въвеждането в експлоатация на нови съоръжения. Приоритетите са разработени така, че да неутрализират максималния и среден риск за защитените обекти от околната среда – почви и води.  

Това са изводите от подробната инвентаризация направена по т.н. Саксонска методика, в която се прилагат системи с разработен софтуер за оценка на различните компоненти на околната среда: почвата, въздуха, подземните и повърхностни води. Комплексната оценка е резултат от умножението на пет основни макро фактора:

потенциално опасните вещества, които са депонирани; характеристика на депото като източник на емисии на вредни вещества; поведение на попадналите вредни вещества  в депото; миграцията на вредните вещества; потенциални възможности за използване на депото.

Представителната оценка на  риска от изследванията на първо ниво получи само депото в Гарваново.  За останалите две депа –  в с. Добрич на община Димитровград и депото в с. Брястово на община Минерални бани, отсъстват представителни данни за количеството и качеството на отделяните вредни емисии в околната среда. Проучването показа резултати с високи максимални стойности. За това  в края на 2009 година бяха направени допълнителни геоложки, хидроложки и лабораторни  изследвания и заснемане с GPS на терена. Така оценката на двете депа с по-висок риск, се извърши и на второ доказателствено ниво. Получените данни, според професионалната терминология на експертите са еднозначни и са представителни за степента на  риска.

Анализът и оценката на степента на риска на депата за битови отпадъци в регион Хасково е от значение за всички предстоящи управленски решения за възстановяване на околната среда, както и  за спазване на екологичните норми в реализирането на различни инвестиционни намерения.

Върни се в началото на страницата