Община Хасково отваря допълнителна процедура по подбор на потребители

за социални услуги към проект "Шанс в дома".

 

В качеството си на бенефициент по Проект „ШАНС В ДОМА” -
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”,

Община Хасково отваря допълнителна процедура за подбор на потребители към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги” в срок от 08.09.2016г. до 13.09.2016г.

I.Изисквания към кандидатите:
1.    Решение от ТЕЛК с призната степен на неработоспособност над 90% с чужда помощ.
2.    Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от почасова грижа/ обслужване и/или специализирано консултиране, насочване и подкрепа, които да отговарят на едно от следните изисквания: ¬
•    Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; ¬
•    Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ; ¬
•    Лица с по-¬малко от 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; ¬
•    Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност , които се нуждаят от обслужване; ¬
•    Лица (в това число и деца) със здравословни проблеми, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; 
3.    Лица на възраст над 65 години, които са с ограничения или в невъзможност самостоятелно да организират и задоволят своите жизнени потребности към момента на оценка на потребностите. 
4.    Да има настоящ адрес на територията на Община Хасково;
III.Необходими документи за кандидатстване:
1.    Заявление за ползване на социални услуги от Центъра - по образец
2.    Приложение към заявлението – по образец
3.    Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);(документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител – за детето)(за справка);
4.    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински протокол на ЛКК (копие);
5.    Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
6.    Удостоверение за настойничество/попечителство (копие); (ако е приложимо)
7.    Пълномощно при невъзможност лицето само да си предостави документите; (ако е приложимо)
8.    Други документи (ако е приложимо);
9.    Декларация за предоставяне на лични данни –по образец.
10.    Удостоверение Образец УП-8, издадено от НОИ, /за доходите за последните три месеца/
11.    Служебна бележка от Работодателя за доходите за последните три месеца на родителите /ако кандидатът е дете/ (или на родителя, ако детето е само с един родител).
IV.Срок и начин за кандидатстване:
Документи за кандидатстване ще се приемат в срок от 08.09. до 13.09.2016г. включително, в стая 403, ет.4, пл. „Общински” 1, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч. 
Документите се приемат в надлежно комплектован вид.
Образците на документите за кандидатстване ще се получават в в стая 403, ет.4, пл. „Общински” 1, както и ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения“.

ВАЖНО: Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

V.Начин на провеждане на подбора за достъп до услугите:

    Разглеждане и оценка на подадените документи
    Извършване на индивидуална социална оценка на всеки кандидат
    Извършване на финална оценка от Комисията за подбор
    Сключване на договор за ползване на услуга

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено или по телефон.
За повече информация: тел.038/603 428, Спасимира Кацарска-Лозева, ръководител проект; : spasimira08@abv.bg 
 

Върни се в началото на страницата