Наименование на проекта:

Областен информационен център - Хасково

Приоритетна ос,  мярка на подкрепа и наименование на процедурата:

Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” (ПО4)

Наименование на процедурата „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ 

Продължителност на проекта (в месеци):

37 месеца

Обща стойност на проекта (в лева):

 

315 000,00 лв

 

Процедура № BG05SFOP001-4.001.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.