Проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 „ШАНС В ДОМА” 

Финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Бенефициент - ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Дата на стартиране: 10.06.2016 

Дата на приключване: 10.04.2018 

Обща стойност на Проекта: 500.000 лв, от които:

Финансиране от ЕС

  • Европейски Социален Фонд /ЕСФ/ – 425.000 лв
  • Национално финансиране – 75.000 лв

 

В основата на Проекта е създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чрез който въз основа на индивидуална социална оценка ще се осигуридостъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение.

Предоставянето на услуги в Центъра ще се основава на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната оценка, на всеки един от тях.

Като потребители на предоставяните от "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" услуги се предвижда да се обхванат общо 200 човека от целевите групи, в т.ч. хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и техните семейства.

Проектното предложение цели подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за:

  • Хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване
  • Хора с увреждане

Целевите групи на настоящото проектно предложение са:

  • Хора с увреждания (в т.ч. и деца с увреждания) и техните семейства; 
  • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване

 

Приоритетно в проекта ще се включат: 

1. Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от почасова грижа/ обслужване и/или специализирано консултиране, насочване и подкрепа, които да отговарят на едно от следните изисквания: ¬

• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; ¬

• лица с 90 насто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ; ¬

• лица с по – ¬малко от 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; ¬

• деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възрастот 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност , които се нуждаят от обслужване; ¬лица (в това число и деца) със здравословни проблеми, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; 

2. Лица на възраст над 65 години, които са с ограничения или в невъзможност самостоятелно да организират и задоволят своите жизнени потребности към момента на оценка на потребностите.

 

92 лица от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи” ще бъдат включени в дейностите по настоящата процедура след извършване на нова оценка на потребностите на ползвателите

Общата цел на проекта е:

 Да постигне подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване отговарящи на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хоранад 65 г. в невъзможностза самообслужване в община Хасково

Специфичните цели на проекта са:

  • Да се осигури достъп до интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане
  • Да се предостави гарантирана възможност за избор на услуги, които в максимална степен да отговарят на техните потребности.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги.

 

Дейност2.Обучение на персонала на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" за предоставяне на услугите.

 

Дейност 3.Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.

 

Дейност 4.Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност.

 

Дейност 5.Разработване на Правила за дейността на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда".

 

Дейност 6.Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда".

 

Дейност 7.Организация и управление на проекта.

 

Дейност 8.Информиране и публичност