A+AA-

Информация за проекта

  • Печат
  • Е-мейл

 


                                      

На 30.06.2016 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. 

Период на изпълнение на проекта: 26 месеца.

Обща стойност: 588 567,00 лв., 
Европейско финансиране: 500 281,95 лв.
Национално съфинансиране: 88 285,05 лв

Главна цел: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие, и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проект за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в община Хасково.

Специфични цели:
1. Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата  за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;
2. Ограничаване предаването на бедността между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
3. Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Дейности по проекта:
1. Организация и управление на проекта;
2. Информиране и публичност;
3. Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
4. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
6. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
7. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
8. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
9. Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа;
10. Управление и функциониране на услугите обединени в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“

Целеви групи по проекта: деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.
Основни целеви групи деца в риск (от 0 до 7 г.) са:
-Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
-Деца, чиито родители са безработни;
-Деца, чиито родители получават социални помощи;
-Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
-Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
-Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
-Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
-Деца с увреждания;
-Деца със здравословни проблеми.
Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:
-Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
-Родители, получаващи социални помощи;
-Безработни родители;
-Родители на 3 и повече деца;
-Самотни родители;
-Бъдещи родители от уязвими групи;
-Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
-Родители без или с ниско образование;
-Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
-Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане“ на АСП);
-Родители на деца с увреждания;
-Родители на деца със здравословни проблеми;
-Здравно неосигурени родители;
-Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).