На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. „Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана”, финансиран със средства от Фонд  „Социална закрила“ /ФСЗ/. 

Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи дома,  посредством: 

  • подмяна на отоплителното оборудване и подобряване на микроклимата в спалните помещения; 
  • отговаряне на нормативни изисквания за безопасност и на стандартите за енергийна ефективност;
  • реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

С цел гарантиране постигането на така заложените цели и резултати се предвижда изпълнението на следните дейности: 

Дейност  1. Организация и управление – провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставка на оборудване за Дом за възрастни хора със сетивни нарушения – гр. Хасково.  

Посредством възприетите подходи за управление на проектните дейности и методология ще се гарантира надеждна, сигурна и успешна практическа реализация на дейностите съгласно предварително планираните цели и резултати на проекта. 

Дейност 2:  Доставка и монтаж на климатични инсталации 

Дейността е свързана с  климатизиране на 9 спални помещения в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения- гр. Хасково. С изпълнението на настоящата дейността ще се осигури спокойно и уютно ежедневие, както и пълноценен живот на ползвателите на социалните услуги.

Дейност 3: Информираност и публичност, с цел постигане на оптимална информираност на широката общественост относно дейностите и целите на Проекта. 

Общата стойност на проекта е 20 418 лв. 

Върни се в началото на страницата