Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че през периода от 26.08.2016г. до 16.09.2016г. ще бъдат приемани заявления за ползване на услугата  „Топъл обяд” за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. 

Храната ще се приготвя от регистриран доставчик на услугата „Обществена трапезария”. Дейността ще обхване до 350 потребители.

 

Заявленията-декларации ще се приемат в работно време на гишета 3 и 4 в Салон за административно обслужване. 

За улеснение, документи ще се приемат и от кметовете или кметските наместници за съответните населени места. 

 

ПРАВО ДА ПОДАДЪТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

4. Скитащи и бездомни деца и лица.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

 

1. Заявление-декларация (по образец); 

2. Документ, удостоверяващ доходите на лицето/семейството за последния месец преди подаване на заявлението;

3. Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща затруднения в придвижването.

 

 

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Хасково или да бъде получено на гишета 3 и 4 в Салон за административно обслужване, в Информация – Централна сграда или кметствата на населените места на общината.

 

За допълнителна информация: тел. 038/ 603 395

Върни се в началото на страницата