На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя - ниви в землището на с. Текето, Община Хасково – с номера:
-018004 – с площ 5.770 дка, категория – VII, в местността “Джевезлика” – начална тръжна цена /годишна/ – 93.00 лв./деветдесет и три лева/;
-017021 – с площ 18.137 дка, категория – IV, в местността “Дере тарла” – начална тръжна цена /годишна/ – 545.00 лв./петстотин четиридесет и пет лева/;
-018001 – с площ 8.059 дка, категория – VII, в местността “Джевезлика” – начална тръжна цена /годишна/ – 129.00 лв./сто двадесет и девет лева/;
-018013 – с площ 19.121 дка, категория – VII, в местността “Джевезлика” – начална тръжна цена /годишна/ – 306.00 лв./триста и шест лева/;
-017043 – с площ 10.106 дка, категория –V , в местността “Под манастирския път” – начална тръжна цена /годишна/ – 223.00 лв./двеста двадесет и три лева/.
Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лева и депозит в размер на 50% от годишния наем се внасят в касовия салон на Община Хасково.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Дерекция “ССТТТЗП”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номер на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 19.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 19.03.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от Заповедта да се постави на видно място в Община Хасково.


/п/
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Съгласувал правно основание:
Петя Бостанджиева
Директор ПНОВК

Изготвил: Георги Захариев
гл. експерт Дирекция ССТТТЗП

Върни се в началото на страницата