ОБЩИНА ХАСКОВО

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково

ОБЯВЯВА:

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:

- с. Конуш
- с. Книжовник
- с. Гълъбец
- с. Въгларово
- с. Узунджово
- с. Текето
- с. Мандра
- с. Войводово

Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв. се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково и депозит в размер на 50 % от годишният наем се внасят по банкова сметка IBAN BG08 RZBB 91553320000110, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково в полза на община Хасково до 12.00 часа на 16.03.2012 г.
Тръжната документация се получава от стая № 423 – Дирекция «Общинска собственост» в сградата на общината до 17.00 часа на 16.03.2012 г.
Оферти се приемат в запечатан плик в Деловодството на община Хасково до 12.00 часа на 19.03.2012 г.
Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 19.03.2012 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Заповедите по обявяването на търговете са поставени в рекламното табло на северната страна на сградата на Община Хасково и интернет страницата на общината – www.haskovo.bg.


Кмет на община Хасково: инж. Георги Иванов

Върни се в началото на страницата