На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост и Решение №730/29.06.2007г. на Общински съвет-Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи – ниви в землището на село Мандра, Община Хасково – с номера:

-№ 029001 – с площ 3.842 дка, категория – IV, в местността “Чифличето” – начална тръжна цена /годишна/ – 116.00 /сто и шестнадесет лева/;
-№ 017004 – с площ 25.273 дка, категория – IV, в местността “Козлецки екенлик” – начална тръжна цена /годишна/ – 759.00 /седемстотин петдесет и девет лева/;
Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лева и депозит в размер на 50% от годишния наем се внасят в касовия салон на Община Хасково.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Дерекция “ССТТТЗП”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номер на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 19.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 19.03.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от Заповедта да се постави на видно място в Община Хасково.


ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Съгласувал правно основание:
Петя Бостанджиева
Директор ПНОВК

Изготвил: Георги Захариев
гл. експерт Дирекция ССТТТЗП

Върни се в началото на страницата