На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Войводово, Община Хасково – с номера:

-№ 063033– с площ 10.487 дка, категория – IV, в местността “Горна махала” – начална тръжна цена /годишна/ – 315.00 /триста и петнадесет лева/;
-№ 063030– с площ 4.263 дка, категория – IV, в местността “Горна махала” – начална тръжна цена /годишна/ – 128.00 /сто двадесет и осем лева/;
-№ 089001– с площ 86.604 дка, категория – IV, в местността “До циганите” – начална тръжна цена /годишна/ – 2598.00 /две хиляди петстотин деветдесет и осем лева/.

Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лева и депозит в размер на 50% от годишния наем се внасят в касовия салон на Община Хасково.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Дерекция “ССТТТЗП”.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номер на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 19.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 19.03.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от Заповедта да се постави на видно място в Община Хасково.


ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Съгласувал правно основание:
Петя Бостанджиева
Директор ПНОВК

Изготвил: Георги Захариев
гл. експерт Дирекция ССТТТЗП

Върни се в началото на страницата