На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост и Решение №42/25.01.2008г. на Общински съвет-Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – нива в землището на село Въгларово, Община Хасково – с номера:

- № 019001 – с площ 4.401 дка, категория –IV, в местността “Хайван дере” – начална тръжна цена /годишна/ – 132.00 /сто и тридесет и два лева/;

Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50 лева и депозит в размер на 50% от годишния наем се внасят в касовия салон на Община Хасково.

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Дерекция “ССТТТЗП”.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номер на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 19.03.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 19.03.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Препис от Заповедта да се постави на видно място в Община Хасково.

 

/п/ 

ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

                                                                                                                                                                                                                  

Съгласувал правно основание: 

Петя Бостанджиева                           

Директор  ПНОВК                                                             

Изготвил: Георги Захариев

гл. експерт Дирекция ССТТТЗП

Върни се в началото на страницата