О Б Щ И Н А    Х А С К О В О

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост, Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково, Заповед № Т-034 и Т-035 от 22.03.2012 г.

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:

І. Терен, находящ се в парк «Ямача» град Хасково – фрагмент детски сектор и футболно игрище съгласно схема с площ 1792 кв.м. при първоначално обявен годишен наем в размер на 2 150,40 лв. без ДДС и допълнително условие: изграждане и поддръжка на футболно игрище и помощни обслужващи съоръжения с площ до 1792 кв.м.

ІІ. Игрища, находящи се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково при първоначално обявен годишен наем в размер на 5 160,00 лв. без ДДС, както следва: 

Футболно игрище с площ 1050 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. «Кюстенджа» - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с изкуствена тревна настилка. Баскетболно игрище с площ 770 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа/ - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с  мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки. Волейболно игрище с площ 580 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с  мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки. Игрище за тенис на корт с площ 600 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с  мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки. Сграда с идентификатор 77195.714.292.3 по КК на град Хасково с площ 83 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: съблекални.

При участие в търга да бъде представен идеен проект, количествено – стойностна сметка на инвестиционата програма и срокове за изпълнението й, във връзка със задължителните допълнителни условия.

Преди подписване на договора за наем, наемателят внася гаранция за изпълнение на предложената от него инвестиционна програма в размер на 5000,00 лева, която ще бъде освободена след приемането с протокол на изпълнените допълнителни условия.

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 18.04.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 18.04.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Заповедите по обявяването на търговете са поставени в рекламното табло на северната страна на сградата на Община Хасково и интернет страницата на общината – www.haskovo.bg.

 

инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата