гр. Хасково 22.03.2012 год.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:

Терен, находящ се в парк «Ямача» град Хасково – фрагмент детски сектор и футболно игрище съгласно схема с площ 1792 кв.м. при първоначално обявен годишен наем в размер на 2 150,40 лв. без ДДС и допълнително условие: изграждане и поддръжка на футболно игрище и помощни обслужващи съоръжения с площ до 1792 кв.м.

При участие в търга да бъде представен идеен проект, количествено – стойностна сметка на инвестиционата програма и срокове за изпълнението й, във връзка задължителното  допълнително условие и:

І. Последващо одобряване на конструктивни елементи, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи, както и дендрологични проекти  от съответните  Дирекции при Община Хасково.

ІІ. Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра се извършват при условията и по реда на ЗУТ.

ІІІ. Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ, се възлага на орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

ІV. Поддържането и текущия контрол на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от съответния наемател, който по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата. Наемателят носи отговорност за:

1. правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на наредбата;

2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;

3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;

4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;

5. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;

6. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата.

7. наемателят съставя план за контрол и поддържане на площадката за игра за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.

8. изисквания за поддържане на осветителните тела и електрическите инсталации в площите:

- да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация.

- да отговаря за правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.

- при извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление, да отговаря за спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.

- да отговаря за това дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.

При необходимост да изисква от собственика съдействие за осигуряване на достъп до уредба за улично осветление с цел обезопасяване.

9. Наемателят отговаря за денонощната охрана на обектите.

10. Наемателят заплаща консумативните разноски за вода и ел. енергия за целият обект.

11. Преди подписване на договора за наем, наемателят внася гаранция за изпълнение на предложената от него инвестиционна програма в размер на 5000,00 лева, която ще бъде освободена след приемането с протокол на изпълнените допълнителни условия.

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 18.04.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 18.04.2012 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.

инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата