Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция

ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ
Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция
ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково
 
Допуснати:
 
Венета Красимирова Перчемлиева и
Мария Москова Минчева
 
Недопуснати :
няма
Върни се в началото на страницата