Съгласно договор за наем рег. с  № ОС - 287/30-03-2011 год. , Община Хасково е отдала за ползване под наем на Милка Христова Атанасова недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент № 10 , находящ  се в  ж.к. “Орфей”  № 39, вх. Г, ет. 1  , в  гр. Хасково.

Видно от сигнал с рег. индекс С- 24/08.02.2016 година от живущите в граждани в жилищен блок находящ се  в Ж.к. „Орфей“ № 39 вх. Г в гр. Хасково лицето Милка Христова Атанасова извършва действия, с които нарушава добрите нрави и Правилника за вътрешен ред в етажната собственост /ПВРЕС/.

От депозираният сигнал се установява, че Милка Христова Атанасова системно указва тормоз на живущите в целия вход – като хвърля пред входа боклуци събрани от контейнерите от целия град, полива  преминаващите  хора с мръсна вода, което представлява нарушение на чл. 4, ал. 2 от ПВРЕС.  

Посочените нарушения на ПВРЕС представляват и нарушения по чл. 17, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 12 от Наредбата за общинските жилища, както и основания за прекратяване на договора съгласно чл. 11, т. 6 и т. 14 от сключения договор за наем.

Сключеният договор за наем е със срок пет години, считано от 01.02.2011 година. Същият е със статус изтекъл срок, което представлява самостоятелно основание за неговото прекратяване – чл. 17, ал.1, т. 6 от НОЖ и чл. 11, т. 1 от договора за наем.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1 ,   т. 3, т. 6 и т. 12     от  Наредбата за общинските жилища на Общински съвет гр.Хасково и  чл. 11, т. 1,   т. 6 и т. 14     от договора за наем на общински жилищен имот от 30.03.2011 година.

 

П Р Е К Р А Т Я В А М :

 

Наемното правоотношение с Милка Христова Атанасова,  наематели на недвижим имот, общинска собственост, представляващ  апартамент № 10 , находящ се в ж.к. “Орфей”  № 39, вх. Г, ет. 1,   в гр. Хасково.

Жилището да се освободи до един месец от датата на получаване на настоящата заповед.

Комисия в състав :

1. Галина Савова – представител на дирекция “ИСДУОС”

2. Златка Драгиева – представител на дирекция “ИСДУОС” 

3. Представител на Общинска полиция,

да приеме жилището и да състави приемателно-предавателен протокол, който се явява неразделна част от настоящата заповед.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.149 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Кмета на Община Хасково пред Административен съд – гр. Хасково. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди.

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ /п/

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал:/п/

юрисконсулт 

 

Изготвил:/п/

Галина Савова

Мл.експерт в дирекция  ИСДУОС

Върни се в началото на страницата