На 11 декември 2015 г. (петък) в офиса на ОИЦ – Хасково ще се състои заключителна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще бъде представен отчет за извършената работата в ОИЦ-Хасково и постигнати резултати през 2015г. Ще бъдат представени приоритетите за бъдещата работа.
 
Срещата ще се проведе от 13.30 ч. в офиса на ОИЦ-Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II.
 
 
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.