На 18 ноември 2015 г. (сряда) в офиса на ОИЦ-Хасково ще се състои информационна среща, в рамките на Нациoналната информационна кампания на мрежата на Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“. На срещата ще бъде дадена информация за възможностите, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., да достигне до представителите на уязвимите групи. 
 
Срещата ще се проведе от 11.00 ч. в офиса на ОИЦ-Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II.
 
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.