На 17 ноември 2015 г. (вторник) в зала „Хасково“ ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представена ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., чрез текущите процедури за кандидатстване „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, както и начина за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020.
В допълнение, като част от Нациoналната информационна кампания на мрежата на Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“, ще бъде представена информация за възможностите, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., насочени към представителите на уязвимите групи. 
Срещата е насочена към представители на образователните институции в община Хасково и неправителствения сектор. 
 
Участие на срещата ще вземат Заместник-кмета на Община Хасково г-жа Милена Трендафилова, представители на местната администрация. 
 
Срещата ще се проведе от 11.00 ч. в зала „Хасково“, площад „Общински“ 1.
 
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.