На 03.11.2015 г. /вторник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Тополовград информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 
Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На срещата ще бъдат представени процедурите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, както и начина за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020.
Събитието ще се състои в СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Тополовград. Начален час на събитието: 10,00 часа. 
 
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.