Въведение

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Хасково за периода 2009 – 2011 година е разработена в съответствие на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост на базата на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с общинска собственост.

Разработването на настоящата стратегия е продиктувано от нормативните изисквания, като основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, отчитане на настъпилите промени и отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработване на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстване за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост.

Ефективното и планирано управление е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери.

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности.

І. Основни цели, принципи и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Придобиването, управлението и разпореждането с имущество – собственост на Община Хасково се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет в интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за общински жилища и Решения на Общинския съвет за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество и разпореждане с него, както и на останалите законови и подзаконови и вътрешни нормативни актове.

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с главната стратегическа цел и приоритетите на общинския план за развитие на община Хасково за периода 2007-2013 г.

1.Основни цели:

Настоящата стратегия си поставя следните цели:

1.1. Да  се  анализира състоянието на общинската собственост, възможностите за нейното придобиване, управление и разпореждане, както и да се посочат най-важните проблеми, които общината трябва да реши в това отношение.

1.2. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих и туризъм.

1.3. Опазване и подобряване на околната среда.

1.4. Пълно идентифициране на общинската собственост.

1.5. Гарантиране на ефективно управление и  повишаване  на приходите от отдадената под наем общинска собственост.

1.6. Очертаване на последващи действия за успешно реализиране на стратегията в бъдеще чрез приемане на годишни програми за управление на общинската собственост.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност.

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Действията по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост се извършват по реда, предвидени в закона и наредбите на Общински съвет - Хасково.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, органите следят приоритетно за защита на обществения интерес. Имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност и при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

3. Приоритети

Основните приоритети в работата на общинската администрация по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са:

3.1.Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

3.2.Максимална идентификация и актуване на обектите – общинска собственост.

3.3.Привличане на средства от държавата и по европейски програми за модернизация и изграждане на обекти – общинска собственост.

3.4.Разработване и приемане от Общинският съвет на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

3.5.Внедряване на усъвършенствана информационна система по актуване, регистриране и управление на общинската собственост.

ІІ. Анализ на състоянието на общинската собственост в община Хасково. Силни и слаби страни. Политики и задачи.

1.Правна основа на общинската собственост

Конституцията на Република България от 1991 г. възстанови правата и икономическата самостоятелност на общините като ги обяви за юридически лица и им предостави правото да притежават своя собственост, да извършват стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет.

Приетите в последствие промени в Закона за собствеността и Закона за местното самоуправление и местната администрация очертаха кръг от имоти, които следваше по силата на тези текстове да преминат в собственост на общините.

Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г. регламентира режима на имотите – общинска собственост и правомощията на кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. На същата дата влезе в сила и Закона за държавната собственост. Едновременното приемане на двата напълно симетрични закона имаше амбициозната задача окончателно да раздели двете равнопоставени според българската конституция собствености – държавна и общинска. За съжаление поради отсъствието на ясни и безспорни критерии за разграничаване на двата вида собственост, прилагането им се натъкна на неочаквани трудности. Наложи се практиката общинската собственост да се доказва, съответно да се признава като такава чрез дългите и тромави процедури на така нареченото деактуване, които все още не са приключили и забавиха процеса на установяване и обособяване на общинската собственост.

Специалните закони доразвиват нормативната уредба, касаеща конкретни видове имоти и вещи и това са основно тези, които поради общонационално стратегическо и икономическо значение, подлежат на специализиран режим на управление.

Такива специални закони са:

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

- Закон за приватизация и следприватизационен контрол;

- Закон за пътищата;

- Закон за водите;

- Закон за горите;

- Закон за подземните богатства;

- Закон за енергетиката;

- Закон за народните читалища;

- Закон за паметниците на културата;

- Закон за физическото възпитание и спорта;

и др.

2.Характеристика на отделните видове имоти

2.1. Имоти, подлежащи на запазване и реконструкция:

2.1.1. всички имоти, които имат характер на публична общинска собственост;

2.1.2. имоти – частна общинска собственост, необходими за изпълнение на функциите на общинската администрация и общинските предприятия;

2.1.3. имоти, необходими за осъществяване на социалните програми на общината.

2.2. Имоти, които могат да бъдат предмет на отдаване под наем:

2.2.1. имоти – частна общинска собственост, както и части от имоти – публична общинска собственост, които не са необходими пряко за изпълнение функциите на общината и които поради стопанското си предназначение са подходящи за отдаване под наем;

2.2.2. имоти, от които реализираната чрез отдаването им под наем доходност в дългосрочен план е по-голяма, отколкото ако биха били продадени.

2.3.Имоти, които могат да бъдат предмет на разпореждане:

2.3.1. имоти, които не са необходими пряко за изпълнение функциите      на общината;

2.3.2. имоти, от които не може да се реализира доходност в дългосрочен план чрез отдаването им под наем;

2.3.3.имоти, към които има заявени сериозни инвестиционни намерения, водещи до развитие на икономическата, социалната и градоустройствена среда на общината;

2.3.4.жилищни имоти, за които има заявено желание за покупка от наемателите им.

2.Структура на имотите – общинска собственост.

Съгласно  главните  регистри  на общинската собственост – публична и частна, в Община Хасково има съставени 3063 акта за общинска собственост, от които 783 са за публична общинска собственост. Изготвените заповеди за деактуване на общински имоти са 678.

Общински съвет Хасково е утвърдил и приел списък на публичната общинска собственост.

Структурата на публичната общинска собственост е както следва:   

Детски градини

Училища

Читалища

Кметства

Здравни служби

Спортни обекти

Други

35

23

27

36

32

11

 

Към друг вид публична общинска собственост се включват:

 • язовири – 465 броя
 • библиотека – 1 брой
 • църкви – 2 броя
 • художествени галерии – 3 броя
 • театър – 1 брой
 • почивни бази – 3 броя
 • паркове – 17 броя

Сградният фонд на детски градини и ясли в общината:

Сграда

Местонахождение

Обединено Детско заведение No17

Ул. “Ген.Скобелев”

Детска градина No19

Ул. ‘Пролетарска’ 15

ЦДГ № 9

 

Детска градина No7

Ул. ‘Червена стена”

Детска градина No2

Ул. ‘Добруджа” 49-53

ОДЗ No16

Ул. ‘Брацигово” 16

Детска градина No10

Ул. ‘Стефан Караджа” 9

Детска градина No18

Ул. ‘Вапцаров” 18

Детска градина No20

Ул. ‘Филип Тотю” 4

ОДЗ № 11

 

ЦДГ № 13

Кв. “Болярово’

Детска градина No15

Ж.к. ‘Орфей’

Детска градина No5

Ул. ‘Пещера”

Детска градина No 1

Ул. ‘Македония” 32

Детска градина No 22

Ул. ‘Дружба” 10-16

Детска градина No 3

Ул. ‘Кирил и Методий”

Детска градина по изкуствата

Ул. ‘П. Берковски’ 5

Детска ясла No 8

Ул. ‘Буря”

6-та детска ясла

Ул. ‘Оборище”

Детска ясла No 5

Ж.к. “Орфей”

Детска ясла No 1

Ул. ‘Булаир” 1

Детска градина

С. Узунджово

Детска градина

С. Брягово

Детска градина

С. Войводово

Детска градина

С. Големанци

Детска градина

С. Гълъбец

Детска градина

С. Динево

Детска градина

С. Орлово

Детска градина

С. Книжовник

Детска градина

С. Козлец

Детска градина

С. Конуш

Детска градина

С. Корен

Детска градина

С. Криво поле

Детска градина

С. Малево

Детска градина

С. Нова Надежда

Детска градина

С. Текето

Детска градина

С. Мандра

Детска градина

С. Въгларово

Сграден фонд на читалищата:

Читалище “К. Лятифова”

Бул. ‘Илинден”

Читалище “Република”

Ул. “Единство”

Читалище “Славейков”

Ж.к. “Орфей”

НЧ “Зора”

Кв. “Македонски”

НЧ “Г. Топузов”

Ул. “Пролетарска” 4

НЧ “Иван Вазов”

Ул. ‘Кирил и Методий” 32

НЧ “Климент Охридски”

Ул. “Петко Каравелов” 1

НЧ “Никола Вапцаров”

Ул. “Македония” 95-А

НЧ “П. Яворов”

Ул. ‘Клокотница’ 9

НЧ “Проф. Д-р Ас. Златаров’

Ул. ‘Стара планина’ 54

Читалище “Наука”

С. Динево

Читалище

С. Войводово

НЧ “Изгрев”

С. Книжовник

Читалище

С. Конуш

Читалище

С. Николово

Читалище

С. Тракиец

НЧ “Цвят”

С.Узунджово

НЧ “Тракия”

Гр. Хасково

НЧ “ Кл. Охридски”

Гр. Хасково

НЧ “Пробуда”

Кв. Болярово

НЧ “Арарат”

Гр. Хасково

НЧ “Светлина”

С. Въгларово

НЧ “Пробуда”

С. Криво поле

НЧ “Заря”

С. Малево

НЧ “Св. К. Методий”

С. Елена

НЧ “Т. Велев”

С. Гарваново

НЧ “Св. К. Методий”

С. Стамболийски

Училищата на територията на община Хасково са:

 • Начално училище “ Г. С. Раковски” – Хасково
 • Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – Хасково
 • Основно училище “ Шандор Петьофи” - Хасково
 • Основно училище “Св. Климент Охридски” – Хасково
 • Основно училище “Н. Вапцаров” - Хасково
 • Основно училище “Св. Иван Рилски” - Хасково
 • Основно училище “Л. Каравелов” - Хасково
 • Основно училище “Хр. Смирненски” - Хасково
 • Основно училище “Хр. Ботев” – с. Динево
 • Основно училище “Л. Каравелов” – с. Узунджово
 • Основно училище “Хр. Ботев” – с. Долно Големанци
 • Основно училище “Хр. Ботев” – с. Войводово
 • Основно училище ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Конуш
 • Основно училище “Васил Левски” – с. Книжовник
 • Основно училище “Н. Марков” Криво поле
 • Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” с. Малево
 • СОУ “Васил Левски” – Хасково
 • СОУ “Паисий Хилендарски” – Хасково
 • ГПЧЕ “Асен Златаров” – Хасково
 • ПМГ Хасково
 • Спортно училище “ Стефан Караджа” – Хасково
 • Помощно училище “ Д-р Петър Берон” – Хасково

 Специализираните институции за социални услуги на територията на общината:

 • Дом за стари хора “Кенана”
 • Дом за деца лишени от родителски грижи “Надежда” – от 3 до 7 години
 • Дом за деца лишени от родителски грижи “Проф. д-р Асен Златаров” – от 7 до 18 години
 • Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Марина”
 • Дневен център за стари хора
 • Домашен социален патронаж

Спортни обекти:

Наименование на обекта

Местонахождение

 

1

Скейборд “Кенана”

Хасково парк “Кенана”

2

Зона за спорт и отдих

Кв. 250, Хасково

3

Стадион

с.Големанци

4

Стадион

с.Войводово

5

Стадион “Хасково”

р-н ”Младежки хълм”

6

Спортна зала “Спартак”

ул.”Средна гора” Хасково

7

Спортна зала “Дружба”

ул.”Драгоман” №2 гр.Хасково

8

Спортна площадка “Спартак”

пл.”Спартак”

9

Спортна площадка при УСШ

ул.”Тимок” № 1б Хасково

10

Тенис-комплекс “Кенана”

”Кенана” Хасково

11

Спортен комплекс “Младост”

ул. “Беласица” №1 а

2.1. Незастроени терени

За улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

За три от големите паркове в града: парк “Хр. Ботев”, парк до театъра и парк да зала “Дружба” има сключени договори за концесия, а за друга част от по-малките паркове – договори за отдаване под наем.

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписвани от актовете за държавна собственост и са съставяни актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, здравни служби, читалища, жилища и др. Продължава работата по проучване, деактуване и актуване на незастроените имоти. В повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започвала проучване на собствеността на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически или юридически лица. За събиране на необходимите документи и оформяне на преписка за актуване са нужни много време, значителен кадрови ресурс и административен капацитет.

Приходите от земя – частна общинска собственост се формират предимно от разпореждане със съответните имоти по Закона за общинската собственост.

Приходи в общинския бюджет постъпват и от отдаване на терени под наем за монтиране на временни обекти, както и от такси за ползване  на общински площи – тротоари, площади, улични платна, места , върху които са организират пазари и панаири.

Основните принципи при определяне начина на разпореждане /право на строеж или продажба/ с незастроените имоти са:

 • извършване на анализ на общинските имоти и определяне на възможността за обособяване на самостоятелни парцели или промяна на предназначението на съществуващите чрез изработване на подробни устройствени планове с цел разпореждане;
 • при урегулираните поземлени имоти, в които може да се построи само един обект да се пристъпва към продажба на имота;
 • при урегулирани поземлени имоти  където могат да се обособят повече от един обект /КЖС, за административни нужди, за обществено обслужване/ , следва да се обособява право на строеж, поради невъзможността от обособяване на отделни УПИ.
 • там където цената на правото на строеж за разгънатата застроена площ е по-голяма от пазарната цена на земята, следва да се учредява право на строеж.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни:

 • неприключил и бавен процес по идентификация и актуване на общински имоти;
 • риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
 • риск от прекомерно намаляване на общинската собственост;
 • липсата на съвременни кадастрални планове и карти в някои от селата на общината, което забавя идентифицирането и актуването на общинските имоти.

Силни страни и възможности:

 • оптимизиране на процеса на управление;
 • увеличаване на общинската собственост чрез проучване и актуване на нови имоти;
 • максимално развитие потенциала на всеки имот;
 • инвестиционен интерес към терени в общинатаи възможност за реализиране на приходи от продажби;
 • част от имотите-публична общинска собственост по силата на закона не се актуват, но са с голямо значение за нормалното функциониране на общината.

3.2.Застроени нежилищни имоти

Една част от тях обслужват пряко дейността на местното самоуправление и местната администрация и се управляват пряко от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. Друга част са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, здравни, спортни и др. мероприятия и в голямата си част са предоставени за управление на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности.

Нежилищни имоти по видове:

Вид

Общ брой

Отдадени под наем

Свободни

1. Офиси

41

26

15

2. за произв. дейност и услуги

10

10

 

3. Банкови офиси

2

2

 

4. Здравни служби

32

17

15

5. Паркинги

9

9

 

6. Търг. обекти

26

23

1

Във връзка с ефективното управление  на общинската собственост се извърши промяна в базисните цени при отдаване под наем на общински имоти.

Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по кметствата. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Целесъобразността на продажбите се преценява конкретно за всеки имот. 

Към застроените имоти се отнасят и почивните бази. Община Хасково би могла да се похвали с една от добри летни почивни бази “Смокини”. Приоритет за общината е уреждане собствеността на земята на ПС “Петрово бърдо”.

Общински съвет Хасково би трябвало да реши и начина за управление или разпореждане с съсобствените имоти в с. Нареченски бани, с. Баня и гр. Хисаря.

Рискове и слаби страни:

 • лошо състояние на сградите и недостиг на средства за поддръжка на собствеността;
 • имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица;
 • наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;
 • риск от грешни решения за разпореждане;

Силни страни и възможности:

 • оптимизиране процеса на управление;
 • прекратяване на съсобствеността чрез продажбата частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или делба;
 • осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови институции за подобряване състоянието на имотите;
 • възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично-частно партньорство при извършване на ново строителство.

 3.3. Жилищни имоти

Към  момента  на  изготвяне  на  стратегията  Община  Хасково  разполага  с 365 жилищни имота, от които 320 апартамента и 45 къщи.

От общия брой на жилищата 150 са наемни, 3 резервни, 7 оборотни и 205 за продажба.

Жилищният фонд в по-голямата си част е стар и амортизиран. Средствата, които се получават от наеми са недостатъчни за поддръжката му.  Община Хасково не разполага със свободни общински жилища, а има картотекирани 903 граждани с доказани жилищни нужди, които чакат за настаняване. Предстои  строителството и завършването на общо 150 апартамента.

Идеята за безвъзмездното придобиване от държавата на имот ВР № 1492ч, на ул. “Дунав” № 1, съгласно Решение № 175 от 17.09.2004 година на Общински съвет - Хасково е продължение на тази социална програма. Върху посочения терен желаем да построим още 12 жилищни блока за социални слаби семейства. При безвъзмездното придобиване на този терен ние бихме могли със собствени средства да изградим жилищата и по този начин в по-голяма степен да откликнем на очакванията на картотекираните граждани.

Но към настоящият момент въпреки многобройните опити и писма в тази насока нямаме отговор и съгласие от Министерство на отбраната.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните

Рискове и слаби страни:

 • значителна част от общинския жилищен фонд е остарял;
 • недостиг на жилищен фонд;
 • нарастване на необходимите средства за основен ремонт и поддържане на собствеността;
 • голяма несъбираемост на наемните вноски от наемателите с ромски произход – 63 787 лв. към .
 • законова невъзможност за проверка и установяване верността на декларираните данни при картотекиране на гражданите.

Силни страни и възможности:

 • увеличаване на общинската собственост чрез строителство на нови общински жилища;
 • продажба на амортизирани жилища  на лицата, настанени в тях и отговарящи на съответните условия.

 3.4. Земеделси земи, гори и язовири

Структурата на земеделските земи и гори в общината е показана в приложение № 1 и 2.

Рискове и слаби страни:

 • голям брой маломерни имоти и разпокъсана собственост;
 • наличие на изоставени и необработваеми земеделскси земи и трайни насаждения;
 • законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи /по чл. 19 от ЗСПЗЗ/

Силни страни и възможности:

 • актуване на нови имоти
 • с влизането в сила в Европейския съюз и стартирането на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава интересът към общинските земеделски земи и възможността за реализиране на приходи;
 • възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места;

ІІІ. Мерки за постигане на набелязаните цели и приоритети:

1. Изготвяне на ежегодна годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, след предварителен анализ и преценка  на потребностите на общената, при ясната визия за целите и очаквания резултат на постъпленията по плана за приходите на Община Хасково.

2. Висока ефективност и ефикасност от дейността по управление и разпореждане с имоти общинска собственост – намаляване на разходите и увеличаване на приходите.

3. Да продължи процеса по идентификация, доказване  и придобиване на общинска собственост, която може да носи собствени приходи в общинския бюджет през следващите години.

4. Да продължи практиката за отдаване под наем на имотите, ненужни за дейността на общината и към които има проявен интерес.

5. Продажба на неизползваеми нежилищни имоти, към които има проявен инвеститорски интерес, както и на поземлени имоти на собствениците на законно построените в тях сгради.

6. Ежегодна актуализация на наемната цена в съответствие с ръста на инфлацията.

7. Внедряване на компютъризирана информационна система за регистрите на имотите.

8. Поддържане на публични регистри за разпоредителните сделки с общинска собственост на сайта на общината.

Върни се в началото на страницата