І. Въведение

ІІ. Основни цели, принципи и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

 1. Основни цели
 2. Принципи при управление и разпореждане с общинска собственост
 3. Приоритети

ІІІ. Планиране на дейността по управление на общинската собственост

ІV. Анализ на състоянието на общинската собственост. Силни и слаби страни. Политики и задачи

1. Правна основа на общинската собственост

2. Актуване и управление на общинската собственост

2.1. Структура на публичната общинска собственост

2.2. Управление на имотите – частна общинска собственост

3. Разпореждане с общинска собственост

V. Мерки за постигане на набелязаните цели

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Хасково за периода 2012 – 2015 година е разработена в съответствие на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост на базата на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с общинска собственост.

Разработването на настоящата стратегия е продиктувано от нормативните изисквания, като основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, отчитане на настъпилите промени и отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработване на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстване за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост.

Ефективното и планирано управление е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери.

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности.

Стратегията представя:

 • Процеса по управление на собствеността на общината – планиране, изпълнение, отчитане и контрол;
 • Актуално състояние на общинската собственост по видове и категории обекти, в различните сфери на управление на община Хасково – жилищна политика, образование, предоставяне на административни услуги, здравеопазване, култура социални дейности, спорт, зелена система, общински поземлен фонд и общински горски фонд;
 • Рискове и предизвикателства: приоритети, дейности и мерки за оптимизиране на процеса на управление на собствеността в различни направления на общинската политика;

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Придобиването, управлението и разпореждането с имущество – собственост на Община Хасково се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет в интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за общински жилища и Решения на Общинския съвет за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество и разпореждане с него, както и на останалите законови и подзаконови и вътрешни нормативни актове.

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с главната стратегическа цел и приоритетите на общинския план за развитие на община Хасково за периода 2007-2013 г., стратегии и програми на общината в различни направления – образование, социални дейности, спорт и младежки дейности.

1. Основни цели:

Настоящата стратегия си поставя следните цели:

 • Да се анализира състоянието на общинската собственост, възможностите за нейното придобиване, управление и разпореждане, както и да се посочат най-важните проблеми, които общината трябва да реши в това отношение.
 • Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих и туризъм.
 • Опазване и подобряване на околната среда.
 • Пълно идентифициране на общинската собственост.
 • Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите в общинския бюджет.
 • Оптимизиране на разходите при управление на общинската собственост.
 • Очертаване на последващи действия за успешно реализиране на стратегията в бъдеще чрез приемане на годишни програми за управление на общинската собственост.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност.

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Действията по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост се извършват по реда, предвидени в закона и наредбите на Общински съвет - Хасково.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, органите следят приоритетно за защита на обществения интерес. Имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност и при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането

Управлението и разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

2.6. Плановост

Управлението и разпореждането с общински имоти се извършва въз основа на мандатна стратегия за управление на общинската собственост и годишни програми за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приемани от Общински съвет по педложение на кмета на общината.

2.7. Отчетност

Периодично се предоставя информация за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление чрез предвидените от закона отчети и чрез съставянето и поддържането на публични регистри.

3. Приоритети

Основните приоритети в работата на общинската администрация по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са:

 • Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.
 • Максимална идентификация и актуване на обектите – общинска собственост.
 • Привличане на средства от държавата и по европейски програми за модернизация и изграждане на обекти – общинска собственост.
 • Разработване и приемане от Общинският съвет на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
 • Внедряване на усъвършенствана информационна система по актуване, регистриране и управление на общинската собственост.

ІІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Процесът по управление на собствеността се състои от три под-процеса:

 • Праниране на дейността по управление на собствеността, включващ създаването на стратегии и планове за управление на общинската собственост;
 • Изпълнение на планираните мерки и дейност по управление на собствеността;
 • Отчитане на резултатите от управлението на общинската собственост и осъществяване на вътрешен контрол.

Решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следва да бъдат обвързане със стратегически планове за нови и подобрени услуги и вземани въз основа на анализ и актуални данни за веда и състоянието на общинската собственост.

Ефективното планиране при управлението на собствеността е функция от навременното извършване на прецизен анализ на нуждите на местната общност от предоставяне на услуги. Значението на взаимовръзката «нужда от услуги – нужда от собственост» ясно се проявява както при реализирането на нови услуги, така и при закриване на такива, нуждата от които е отпаднала.

Установяването на нуждите от услуги и извършването на оценка на качеството и обхвата на предоставените услуги е основно предизвикателство пред планирането на дейността по управление на собствеността в общината.

Мерки за оптимизиране на процеса по планиране на управлението на собствеността:

 • Осигураване на връзка между управлението на собствеността и изпълнението на стратегически документи на управлението, насочени към постигането на определен обхват, вид и качество на публичните услуги;
 • Извършване на оценка на ефективността и ефикасността на използване на собствеността на общината, като анализира финансовите резултати – приходи и разходи от управлението на собствеността;
 • Разработване на проекти на годишни планове за управление и разпореждане с общински имоти на база анализите и идентифицираните нужди, свързани с общинската собственост;
 • Създаване и поддържане на централизирана електронна информационна система с база данни, осигуряваща актуална информация за това с какво разполага общината, какво е неговото състояние и за какво може да се използва;

Част от тази система вече е изградена – поддържат се публични регистри на общинската собственост и публичен регистър на сделките с общинска собственост.

 • Изготвяне на технически паспорти на общинските сгради, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 23.01.2007 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Техническите паспорти следва да обхващат основните характеристики на обектите, мерките за поддържане на строежите и сроковете за извършване на ремонти, указания и инструкции за безопасна експлоатация, включително и енергийни паспорти, съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергийната ефективност.
 • Разработване на мерки за обследване на общинските сгради за енергийна ефективност с цел установяване нивото на потребление на енергия и определяне на специфични възможности за намаляване на бюджетните разходи за енергийно потребление.

Изпълнение на дейността по управление на общинската собственост

Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е свързано с избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за придобиване, разпореждане и управление на собствеността.

Ключово услове за ефективното изпълнение на политиката за управление на общинската собственост е имотите да бъдат класифицирани по функции и оценени като потенциал според следните признаци:

 • Според предназначението им:

- имоти, които се използват за административни нужди (сградите на общинската администрация и кметства);

- имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, социални, културни, спортни и др.);

- имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки – т.н. «свободни имоти»;

 • Според финансовите резултати от управлението:

- имоти източници на приходи;

- имоти източници на разходи;

 • Според потенциалните възможности за управлението на имотите:

- общински имоти за разпореждане;

- общински имоти, които общината трябва да запази за свои нужди;

- общински имоти, които общината трябва да подобри (ремонтира, реконструира, санира);

- имоти, които общината трябва да придобие от трети лица;

При имотите за административни нужди целта на управлението на общинската собственост е оптимизиране на оперативните разходи, повишаване ефективността на разходите за поддръжка на имотите и капиталовите разходи.

При имотите, използвани за предоставяне на услуги и изпълняване на преокти с важно социално значение, целта при управленето на общинската собственост е постигане на заложените в стратегическите документи на общината нива на обхват, вид и качество на предоставените услуги, оптимизиране на оперативните разходи и повишаване на ефективността на разходите за поддръжка и капиталовите инвестиции в имотите.

При имотите, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки целта е максимизиране на финасовите резултати – увеличаване на генерираните от имотите приходи в бюджета, чрез използване на пазарни подходи за постигане на висока доходност при управлението им.

Нивото на реализиране на тези цели ежегодно се представя в доклад за резултатите от управлението на общинската собственост по видове и категории обекти, изготвян във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост.

Общински съвет Хасково в изпълнение на Закона за общинската собственост и настоящата стратегия е задължен ежегодно да приема по предложение на кмета на общината годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, която съдържа описание на имотите, които общината ще предложи за отдаване под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за учредяване на концесия, описание на имотите, които общината планира да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

Разработването на годишната програма изисква изготвянето на финансово-икономически анализ, обосноваващ целесъобразността при ибора на един или друг подход (продажба, отдаване под наем, учредяване право на ползване, концесия). Тя се приема от Общинския съвет до приемането на бюджета на общината и може да се актуализира през текущата година.

Разглеждането на общинската собственост като инструмент за предоставяне на публични услуги, постигане на целите на градоустройственото планиране и повишаване на приходите за общинския бюджет, изисква прилагането на интегриран подход при управлението на собствеността. 

ІV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ. ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ

1. Правна основа на общинската собственост

Конституцията на Република България от 1991 г. възстанови правата и икономическата самостоятелност на общините като ги обяви за юридически лица и им предостави правото да притежават своя собственост, да извършват стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет.

Приетите в последствие промени в Закона за собствеността и Закона за местното самоуправление и местната администрация очертаха кръг от имоти, които следваше по силата на тези текстове да преминат в собственост на общините.

Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г. регламентира режима на имотите – общинска собственост и правомощията на кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. На същата дата влезе в сила и Закона за държавната собственост. Едновременното приемане на двата напълно симетрични закона имаше амбициозната задача окончателно да раздели двете равнопоставени според българската конституция собствености – държавна и общинска. За съжаление поради отсъствието на ясни и безспорни критерии за разграничаване на двата вида собственост, прилагането им се натъкна на неочаквани трудности. Наложи се практиката общинската собственост да се доказва, съответно да се признава като такава чрез дългите и тромави процедури на така нареченото деактуване, които все още не са приключили и забавиха процеса на установяване и обособяване на общинската собственост.

Специалните закони доразвиват нормативната уредба, касаеща конкретни видове имоти и вещи и това са основно тези, които поради общонационално стратегическо и икономическо значение, подлежат на специализиран режим на управление.

Такива специални закони са:

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

- Закон за етажната собственост;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за пътищата;

- Закон за водите;

- Закон за горите;

- Закон за подземните богатства;

- Закон за енергетиката;

- Закон за народните читалища;

- Закон за паметниците на културата;

- Закон за физическото възпитание и спорта;

и др.

2. Актуване и управление на публичната общинска собственост

Съгласно изискванията на чл. 56 от Закона за общинската собственост за общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. Въз основа на изготвените актове са създадени и поддържат главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост. Същите се изготвят и поддържат по ред определен в Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

При изготвянето на актовете за общинска собственост се използва готов софтуер, който регистрира автоматично всяка направена актуализация в регистрите публикувани в официалният сайт на община Хасково.

Към настоящият момент са изготвените 3712 акта за общинска собственост, от които 783 са за публична общинска собственост. Публичният регистър на общинските имоти е публикуван на официалният сайт на община Хасково.

С влизането в сила на кадастралната карта за имотите – общинска собственост се съставят нови актове за общинска собственост. Във връзка с това процесът по актуване на тези имоти, както и актуването на възстановените земеделски земи продължава.

2.1. Структурата на публичната общинска собственост

Една част от тази собственост обслужват пряко дейността на местното самоуправление и местната администрация и се управляват пряко от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. Друга част са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, здравни, спортни и др. мероприятия и в голямата си част са предоставени за управление на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности.

Към други обекти – публична общинска собственост спадат:

- язовири – 421 броя

- библиотека – 1 брой

- църкви – 2 броя

- художествени галерии – 3 броя

- театър – 1 брой

- почивни бази – 3 броя

- паркинги

Сградният фонд на детски градини и ясли в общината:

Сграда

Местонахождение

ОДЗ No17

Ул. "Ген.Скобелев"

Детска градина No19

Ул. "Пролетарска" 15

ЦДГ № 9

 

Детска градина No7

Ул. "Червена стена"

Детска градина No2

Ул. "Добруджа" 49-53

ОДЗ No16

Ул. "Брацигово" 16

Детска градина No10

Ул. "Стефан Караджа" 9

Детска градина No18

Ул. "Вапцаров" 18

Детска градина No20

Ул. "Филип Тотю" 4

ОДЗ № 11

 

ЦДГ № 13

Кв. "Болярово"

Детска градина No15

Ж.к. "Орфей"

Детска градина No5

Ул. "Пещера"

Детска градина No 1

Ул. "Македония" 32

Детска градина No 22

Ул. "Дружба" 10-16

Детска градина No 3

Ул. "Кирил и Методий"

Детска градина по изкуствата

Ул. "П. Берковски" 5

Детска ясла No 8

Ул. "Буря"

6-та детска ясла

Ул. "Оборище"

Детска ясла No 5

Ж.к. "Орфей"

Детска ясла No 1

Ул. "Булаир" 1

Детска градина

С. Узунджово

Детска градина

С. Брягово

Детска градина

С. Войводово

Детска градина

С. Големанци

Детска градина

С. Гълъбец

Детска градина

С. Динево

Детска градина

С. Орлово

Детска градина

С. Книжовник

Детска градина

С. Козлец

Детска градина

С. Конуш

Детска градина

С. Корен

Детска градина

С. Криво поле

Детска градина

С. Малево

Детска градина

С. Нова Надежда

Детска градина

С. Текето

Детска градина

С. Мандра

Детска градина

С. Въгларово

Сграден фонд на читалищата:

Читалище "К. Лятифова"

Бул. "Илинден"

Читалище "Република"

Ул. "Единство"

Читалище "Славейков"

Ж.к. "Орфей"

НЧ "Зора"

Кв. "Македонски"

НЧ "Г. Топузов"

Ул. "Пролетарска" 4

НЧ "Иван Вазов"

Ул. "Кирил и Методий" 32

НЧ "Климент Охридски"

Ул. "Петко Каравелов" 1

НЧ "Никола Вапцаров"

Ул. "Македония" 95-А

НЧ "П. Яворов"

Ул. "Клокотница" 9

НЧ "Проф. Д-р Ас. Златаров"

Ул. "Стара планина" 54

Читалище "Наука"

С. Динево

Читалище

С. Войводово

НЧ "Изгрев"

С. Книжовник

Читалище

С. Конуш

Читалище

С. Николово

Читалище

С. Тракиец

НЧ "Цвят"

С.Узунджово

НЧ "Тракия"

Гр. Хасково

НЧ " Кл. Охридски"

Гр. Хасково

НЧ "Пробуда"

Кв. Болярово

НЧ "Арарат"

Гр. Хасково

НЧ "Светлина"

С. Въгларово

НЧ "Пробуда"

С. Криво поле

НЧ "Заря"

С. Малево

НЧ "Св. К. Методий"

С. Елена

НЧ "Т. Велев"

С. Гарваново

НЧ "Св. К. Методий"

С. Стамболийски

Училищата на територията на община Хасково са:

- Начално училище " Г. С. Раковски" – Хасково

- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – Хасково

- Основно училище " Шандор Петьофи" - Хасково

- Основно училище "Св. Климент Охридски" – Хасково

- Основно училище "Н. Вапцаров" - Хасково

- Основно училище "Св. Иван Рилски" - Хасково

- Основно училище "Л. Каравелов" - Хасково

- Основно училище "Хр. Смирненски" - Хасково

- Основно училище "Хр. Ботев" – с. Динево

- Основно училище "Л. Каравелов" – с. Узунджово

- Основно училище "Хр. Ботев" – с. Долно Големанци

- Основно училище "Хр. Ботев" – с. Войводово

- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Конуш

- Основно училище "Васил Левски" – с. Книжовник

- Основно училище "Н. Марков" Криво поле

- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Малево

- СОУ "Васил Левски" – Хасково

- СОУ "Паисий Хилендарски" – Хасково

- ГПЧЕ "Асен Златаров" – Хасково

- ПМГ Хасково

- Спортно училище " Стефан Караджа" – Хасково

- Помощно училище " Д-р Петър Берон" – Хасково

Специализираните институции за социални услуги на територията на общината:

- Дом за стари хора "Кенана"

- Дом за деца лишени от родителски грижи "Надежда" – от 3 до 7 години

- Дом за деца лишени от родителски грижи "Проф. д-р Асен Златаров" – от 7 до 18 години

- Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Марина"

- Дневен център за стари хора

- Домашен социален патронаж

- Защитено жилище за деца, напускащи специализираните институции"- Сграда бул. „Съединение" № 5

Спортни обекти:

Наименование на обекта

Местонахождение

1

Скейборд "Кенана"

Хасково парк "Кенана"

2

Зона за спорт и отдих

Хасково, кв. „Куба"

3

Стадион

с.Големанци

4

Стадион

с.Войводово

5

Стадион "Хасково"

р-н "Младежки хълм"

6

Спортна зала "Спартак"

ул."Средна гора" Хасково

7

Спортна зала "Дружба"

ул."Драгоман" №2 гр.Хасково

8

Спортна площадка "Спартак"

пл."Спартак"

9

Спортна площадка при УСШ

ул."Тимок" № 1б Хасково

10

Тенис-комплекс "Кенана"

"Кенана" Хасково

11

Спортен комплекс "Младост"

ул. "Беласица" №1 а

12

Мотописта

Землище на с. Войводово

За улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура, коита са също част от публичната общинска собственост не се съставят актове за общинска собственост съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

За три от големите паркове в града: парк "Хр. Ботев", парк до театъра и парк да зала "Дружба" има сключени договори за концесия, а за друга част от по-малките паркове – договори за отдаване под наем.

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписвани от актовете за държавна собственост и са съставяни актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, здравни служби, читалища, и др. За събиране на необходимите документи и оформяне на преписка за актуване са нужни много време, значителен кадрови ресурс и административен капацитет.

Имотите публична общинска собственост се управляват от кмета на общината и от кметовете на кметства.

Една част от тях са предоставени безвъзмездно за управление на юридическа лица и звена на бюджетна издръжка с решения на Общински съвет, а друга част са отдадени под наем след проведени публични търгове по реда на Наредбата за общинска собственост.

С оглед на икономическата ситуция тенденцията в управлението на публичната общинска собственост е дългосрочното й отдаване под наем след изменението в Закона за общинска собственост, което позволява срокът да бъде до 10 години. Това дава възможност да бъдат завишени изискванията към наемателите по отношение на инвестициите, който би следвало да направят и поддръжката на обектите.

Поддържането и текущите ремонти на имотите – публична общинска собственост предоставени на бюджетни структури се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.

Основен проблем за общината са сградите на закритите училища. Поради това, че тази материална база не се ползва по предназначение тя се руши и единствено натоварва бюджета с разходи по охраната им.

Приходи в общинския бюджет постъпват и от отдаване на терени под наем за монтиране на временни обекти, както и от такси за ползване на общински площи – тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организират пазари и панаири.

Към застроените имоти се отнасят и почивните бази. Община Хасково би могла да се похвали с една от добри летни почивни бази "Смокини". Приоритет за общината е уреждане собствеността на земята на ПС "Петрово бърдо".

Общински съвет Хасково би трябвало да реши и начина за управление или разпореждане с съсобствените имоти в с. Нареченски бани, с. Баня и гр. Хисаря.

Рискове и слаби страни:

- лошо състояние на сградите и недостиг на средства за поддръжка на собствеността;

- имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица;

- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;

- риск от грешни решения за разпореждане;

Силни страни и възможности:

- оптимизиране процеса на управление;

- прекратяване на съсобствеността чрез продажбата частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или делба;

- осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови институции за подобряване състоянието на имотите;

- възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично-частно партньорство при извършване на ново строителство.

2.2. Управление на имотите -частната общинска собственост

Имотите частна общинска собственост са структурирани в два вида: нежилищни и жилищни.

Нежилищните имоти – частна общинска собственостсе предоставят за безвъзмездно ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината. Тези имоти биха могли да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, след решение на Общински съвет.

Поддържането и ремонтите на тези имоти се извършват от лицата, на които са предоставени за управление.

Свободните имоти – частна общинска собственост се отдават под наем от кмета на общината чрез публичен търг за определяне на наемателя и пазарната наемна цена. Същите се определят в годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост.

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, имотите – частна общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществено полза, както й да бъдат предоставени за нуждите на местните ръководства на политически партии и синдикални организации.

Наемните цени се определят с решение на Общински съвет. Във връзка с ефективното управление на общинската собственост се извърши актуализация на базисните цени при отдаване под наем на общински имоти.

Анализирайки данните за приходите от отдадени под наем имоти – общинска собственост се наблюдава тенденция в нарастване.

Рискове и слаби страни:

- голям брой маломерни имоти и разпокъсана собственост по отношение на земеделските земи;

- наличие на изоставени и необработваеми земеделскси земи и трайни насаждения;

- законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи /по чл. 19 от ЗСПЗЗ/

Силни страни и възможности:

- актуване на нови имоти и увеличаване размера на общинските приходите от тях.

- с влизането в сила в Европейския съюз и стартирането на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава интересът към общинските земеделски земи и възможността за реализиране на приходи;

- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места;

Към 31.12.2011 година Община Хасково разполага с жилищен фонд от 416 броя апартаменти и 48 жилищни сгради, които се отдават под наем на крайнонуждаещи се граждани по реда на Наредбата за общинските жилища на Общински съвет Хасково.

Картотекираните граждани към 31.03.2011 година са 203.

Жилищният фонд в по-голямата си част е стар и амортизиран.

През последните три години бяха изградени 15 еднофамилни къщи и 5 жилищни блока. Предстой завършване на жилищните блокчета в жк „Орфей".

Основен проблем при отдаването под наем на жилищните имоти е трудната събираемост на наемните вноски, както и поддръжката на тези жилища от наемателите.

Жилищният фонд с предназначението им по групи, с който разполага Община Хасково към настоящият момент е следният:

1. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх.,ет.; къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Ст. Стамболов" 27

3 - ет.1

едностаен

2

ул. "Ст. Стамболов" 27

55 - ет.11

тристаен

3

бул."България" 18-20

36-А-4

двустаен

4

бул. "България" 116

41- ет.11

двустаен

5

ул."Бенковски" 24-32

35-В-3

едностаен

6

бул."Илинден" 32-38

56-В-7

двустаен

7

бул."Илинден" 40-56

84-Г-6

двустаен

8

бул. "Илинден" 40-56

13-Д-1

двустаен

9

ул."Поройна" 14-16

58-А-5

двустаен

10

бул. "Съединение" 41

6-А-2

двустаен

11

ул."Видин" 5-9

60-Г-5

тристаен

12

бул."Раковски" 7-9

43 - ет.9

едностаен

13

Бул."Раковски"№15

46-Б-5

тристаен

14

ул."Г.Кирков" 61-69

1-А-1

двустаен

15

пл."Лебеда" 7

22 - ет.8

двустаен

16

ул."Я. Кожухаров" 4-8

9 - ет.3

тристаен

17

ул. "Гоце Делчев" 2-4

38-А-4

едностаен

18

жк "Орфей" бл. 5

59-Г-6

тристаен

19

жк "Орфей" бл. 5

64-Б-7

тристаен

20

жк "Орфей" бл. 5

68-В-7

тристаен

21

жк "Орфей" бл. 5

7-В-1

двустаен

22

жк "Орфей" бл. 5

12-А-2

двустаен

23

жк "Орфей" бл. 5

52-А-6

двустаен

24

жк "Орфей" бл. 5

72-А-8

двустаен

35

жк "Орфей" бл. 5

74-Б-8

тристаен

36

жк "Орфей" бл. 5

75-Б-8

тристаен

37

жк "Орфей" бл. 7

20-А-3

едностаен

28

жк "Орфей" бл. 7

49-Б-6

двустаен

29

жк "Орфей" бл. 7

2-А-1

едностаен

30

жк "Орфей" бл. 7

8-А-2

едностаен

31

жк "Орфей" бл. 7

54-В-6

двустаен

32

жк "Орфей" бл. 1

10-А-2

двустаен

33

жк "Орфей" бл. 1

11-А-2

едностаен

34

жк "Орфей" бл. 1

38-А-5

едностаен

35

жк "Орфей" бл.1

61-В-7

тристаен

36

жк "Орфей" бл. 8

72-В-8

двустаен

37

жк "Орфей" бл. 19

51 ет.9

едностаен

38

жк "Орфей" бл. 21

37-А-7

двустаен

39

жк "Орфей" бл. 21

31-А-6

двустаен

40

жк "Орфей" бл. 24

7-А-2

двустаен

41

жк "Орфей" бл. 23

19-А-4

двустаен

42

жк "Орфей" бл. 23

46-Б-8

двустаен

43

жк "Орфей" бл. 27 а

15-Б-2

едностаен

44

жк "Орфей" бл. 27 А

3-А-1

тристаен

45

жк "Орфей" бл. 29

23-Г-2

двустаен

46

жк "Орфей" бл. 29

26-А-3

едностаен

47

жк "Орфей" бл. 30

36-Г-3

двустаен

48

жк "Орфей" бл. 33

72-Г-6

двустаен

49

жк "Орфей" бл. 33

50-А-5

едностаен

50

жк "Орфей" бл. 33

56-В-5

едностаен

51

жк "Орфей" бл. 35

38-Б-5

минигарсон.

52

жк "Орфей" бл. 36

7-А-2

двустаен

53

жк "Орфей" бл. 36

60-Г-2

двустаен

54

жк "Орфей" бл. 36

2-А-1

едностаен

55

жк "Орфей" бл. 36

8-А-2

едностаен

56

жк "Орфей" бл. 36а

51-А-5

тристаен

57

жк "Орфей" бл. 36а

86-А-8

едностаен

58

жк "Орфей" бл. 37

15-А-3

двустаен

59

жк "Орфей" бл. 37

2-

двустаен

60

жк "Орфей" бл. 39

10-Г-1

двустаен

61

жк "Орфей" бл. 42

4-Б-1

тристаен

61

жк "Орфей" бл. 42

5-Б-1

едностаен

63

жк "Орфей" бл. 42

6-Б-1

двустаен

64

жк "Орфей" бл. 42

8-В-1

едностаен

65

жк "Орфей" бл. 42

10-Г-1

тристаен

66

жк "Орфей" бл. 42

13-А-2

тристаен

67

жк "Орфей" бл. 42

14-А-2

едностаен

68

жк "Орфей" бл. 42

16-Б-2

тристаен

69

жк "Орфей" бл. 42

17-Б-2

едностаен

70

жк "Орфей" бл. 42

18-Б-2

двустаен

71

жк "Орфей" бл. 42

19-В-2

тристаен

72

жк "Орфей" бл. 42

21-В-2

двустаен

73

жк "Орфей" бл. 42

24-Г-2

двустаен

74

жк "Орфей" бл. 42

29-Б-3

едностаен

75

жк "Орфей" бл. 42

30-Б-3

двустаен

76

жк "Орфей" бл. 42

31В-3

тристаен

77

жк "Орфей" бл. 42

36-Г-3

двустаен

78

жк "Орфей" бл. 42

44-В-4

едностаен

79

жк "Орфей" бл. 42

45-В-4

двустаен

80

жк "Орфей" бл. 42

46-Г-4

тристаен

81

жк "Орфей" бл. 42

51-А-5

двустаен

82

жк "Орфей" бл. 42

53-Б-5

едностаен

83

жк "Орфей" бл. 42

54-Б-5

двустаен

84

жк "Орфей" бл. 42

56-В-5

едностаен

85

жк "Орфей" бл. 42

61-А-6

тристаен

86

жк "Орфей" бл. 42

62-А-6

едностаен

87

жк "Орфей" бл. 42

66-Б-6

двустаен

88

жк "Орфей" бл. 42

67-В-6

тристаен

89

жк "Орфей" бл. 42

69-В-6

двустаен

90

жк "Орфей" бл. 42

72-Г-6

двустаен

91

жк "Орфей" бл. 42

78-Б-7

двустаен

92

жк "Орфей" бл. 42

79-В-7

тристаен

93

жк "Орфей" бл. 42

85-А-8

тристаен

94

жк "Орфей" бл. 42

88-Б-8

тристаен

95

жк "Орфей" бл. 42

89-Б-8

едностаен

96

жк "Орфей" бл. 42

95-Г-8

двустаен

97

жк "Орфей" бл. 42

1-А-1

тристаен

98

жк "Орфей" бл. 42

2-А-1

едностаен

99

жк "Орфей" бл. 42

3-А-1

двустаен

100

жк "Орфей" бл. 42

7-В-1

тристаен

101

жк "Орфей" бл. 42

12-Г-1

двустаен

102

жк "Орфей" бл. 42

15-А-2

двустаен

103

жк "Орфей" бл. 42

20-Г-1

едностаен

104

жк "Орфей" бл. 42

26-А-3

едностаен

105

жк "Орфей" бл. 42

27-А-3

двустаен

106

жк "Орфей" бл. 42

34-Г-3

тристаен

107

жк "Орфей" бл. 42

35-Г-3

двустаен

108

жк "Орфей" бл. 42

37-А-4

тристаен

109

жк "Орфей" бл. 42

38-А-4

едностаен

110

жк "Орфей" бл. 42

39-А-4

двустаен

111

жк "Орфей" бл. 42

41-Б-4

едностаен

112

жк "Орфей" бл. 42

48-Г-4

двустаен

113

жк "Орфей" бл. 42

49-А-5

тристаен

114

жк "Орфей" бл. 42

50-А-5

едностаен

115

жк "Орфей" бл. 42

57-В-5

двустаен

116

жк "Орфей" бл. 42

58-Г-5

тристаен

117

жк "Орфей" бл. 42

60-Г-5

двустаен

118

жк "Орфей" бл. 42

63-А-6

двустаен

119

жк "Орфей" бл. 42

65-Б-6

едностаен

120

жк "Орфей" бл. 42

68-В-6

едностаен

121

жк "Орфей" бл. 42

70-Г-6

тристаен

122

жк "Орфей" бл. 42

73-А-7

тристаен

123

жк "Орфей" бл. 42

74-А-7

едностаен

124

жк "Орфей" бл. 42

75-А-7

двустаен

125

жк "Орфей" бл. 42

76-Б-7

тристаен

126

жк "Орфей" бл. 42

77-Б-7

едностаен

127

жк "Орфей" бл. 42

80-В-7

едностаен

128

жк "Орфей" бл. 42

81-В-7

двустаен

129

жк "Орфей" бл. 42

82-Г-7

тристаен

130

жк "Орфей" бл. 42

84-Г-7

двустаен

131

жк "Орфей" бл. 42

86-А-8

едностаен

132

жк "Орфей" бл. 42

87-А-8

двустаен

133

жк "Орфей" бл. 42

90-Б-8

двустаен

134

жк "Орфей" бл. 42

96-Г-8

двустаен

135

ул. "Акация" 3

5-Б-1

едностаен

136

ул. "Акация" 3

8-В-1

двустаен

137

ул. "Акация" 3

41-Б-5

едностаен

138

ул. "Акация" 3

14-Б-2

едностаен

139

ул. "Акация" 3

56-А-7

двустаен

140

ул. "Акация" 3

68-В-8

едностаен

141

ул. "Акация" 3

63-В-7

двустаен

142

ул. "Акация" 5

8-В-1

едностаен

143

ул. "Акация" 5

50-Б-6

едностаен

144

ул. "Акация" 7

11-Б-2

двустаен

145

ул. "Акация" 7

20-А-4

двустаен

146

ул. "Акация" 9

6-Б-1

двустаен

147

ул. "Акация" 11

2-Б-1

двустаен

148

ул. "Акация" 11

22-А-4

двустаен

149

ул. "Акация" 11

24-А-4

двустаен

150

ул. "Акация" 11

13-Б-3

двустаен

151

ул. "Акация" 13

10-Б

двустаен

152

ул. "Акация" 13

27-А-5

двустаен

153

ул. "Акация" 13

4-Б-1

двустаен

154

ул. "Акация" 13

7-А-2

двустаен

155

ул. "Акация" 42-46

4-Б-1

двустаен

156

ул. "Акация" 42-46

5-Б-1

едностаен

157

ул. "Акация" 42-46

35-Б-3

едностаен

158

ул. "Акация" 42-46

47-А-4

двустаен

159

ул. "Акация" 42-46

50-Б-4

едностаен

160

ул. "Акация" 42-46

51-Б-4

тристаен

161

ул. "Акация" 42-46

53-В-4

едностаен

162

ул. "Акация" 42-46

64-Б-5

двустаен

163

ул. "Акация" 42-46

68-В-5

едностаен

164

ул. "Акация" 42-46

77-А-6

двустаен

165

ул. "Акация" 42-46

79-Б-6

двустаен

166

ул. "Акация" 42-46

83-Б-6

едностаен

167

ул. "Акация" 42-46

92-А-7

двустаен

168

ул. "Акация" 42-46

94-Б-7

двустаен

169

ул. "Акация" 42-46

95-Б-7

едностаен

170

ул. "Акация" 42-46

96-Б-7

тристаен

171

ул. "Акация" 42-46

98-В-7

едностаен

172

ул. "Акация" 42-46

107-А-8

двустаен

173

ул. "Акация" 42-46

110-Б-8

едностаен

174

ул. "Акация" 42-46

112-В-8

двустаен

175

ул. "Акация"42-46

113-В-8

едностаен

176

ул. "Акация" 42-46

8-В-1

едностаен

177

ул. "Акация" 42-46

34-Б-3

двустаен

178

ул. "Акация" 42-46

65-Б-5

двустаен

179

ул. "Акация" 42-46

91-А-7

двустаен

180

ул. "Акация" 42-46

100-Г-7

двустаен

181

ул. "Акация" 42-46

59-Д-4

едностаен

182

ул. "Акация" 42-46

101-Г-7

едностаен

183

ул. "Акация" 42-46

106-А-8

двустаен

184

ул. "Акация" 42-46

115-Г-8

двустаен

185

ул. "Акация" 42-46

116-Г-8

едностаен

186

ул. "Акация" 42-46

114-В-8

тристаен

187

ул. " Изток" 2-6

32-А-6

едностаен

188

ул. " Изток" 2-6

2-А-1

едностаен

189

ул. " Изток" 2-6

5-Б-1

едностаен

190

ул. " Изток" 2-6

6-Б-1

двустаен

191

ул. " Изток" 2-6

8-А-2

едностаен

192

ул. "Изток" 2-6

20-А-4

едностаен

193

ул. "Изток" 2-6

23-Б-4

едностаен

194

ул. " Изток" 2-6

26-А-5

едностаен

195

ул. " Изток" 2-6

35-Б-6

едностаен

196

ул. " Изток" 2-6

44-А-8

едностаен

197

ул. " Изток" 2-6

45-А-8

двустаен

198

ул. " Изток" 8-12

26-А-4

двустаен

199

ул. " Изток" 8-12

29-Б-5

тристаен

200

ул. " Изток" 8-12

50-А-7

двустаен

201

ул. "Изток" 8-12

27-А-4

тристаен

202

ул. "Изток" 8-12

44-Б-6

тристаен

203

ул. "Изток" 8-12

36-Б-5

тристаен

204

ул. "Изток" 8-12

58-А-8

двустаен

205

ул. " Изток" 8-12

63-В-8

едностаен

206

ул. " Изток" 8-12

51-А-7

тристаен

207

бул. "В.Левски" 28

2-А-1

едностаен

208

бул. "В.Левски" 28

3-А-1

тристаен

209

бул. "В.Левски" 28

33-Б-4

двустаен

210

бул. "В.Левски" 28

41-Б-5

двустаен

211

бул. "В.Левски" 28

49-Б-5

двустаен

212

бул. "В.Левски" 28

58-Б-7

двустаен

213

бул. "В.Левски" 28

66-А-8

тристаен

214

бул. "В.Левски" 28

6-Б-1

двустаен

215

бул. "В.Левски" 28

9-А-1

двустаен

216

бул. "В.Левски" 28

29-А-4

едностаен

217

бул. "В.Левски" 28

14-Б-2

двустаен

218

бул. "В.Левски" 28

17-В-2

едностаен

219

бул. "В.Левски" 28

31-Б-4

двустаен

220

бул. "В.Левски" 28

38-А-5

едностаен

221

бул. "В.Левски" 28

42-Б-5

двустаен

222

бул. "В.Левски" 28

47-А-6

едностаен

223

бул. "В.Левски" 28

56-А-7

едностаен

224

бул. "В.Левски" 28

60-Б-7

двустаен

225

бул. "В.Левски" 28

62-В-7

едностаен

226

бул. "В.Левски" 28

64-А-8

двустаен

227

бул. "В.Левски" 28

70-В-8

тристаен

228

бул. "В.Левски" 28

69-Б-8

двустаен

229

бул. "В.Левски" 30

3-А-1

тристаен

230

бул. "В.Левски" 30

8-В-1

двустаен

231

Бул. "В.Левски" 30

2-А-1

двустаен

232

бул. "В.Левски" 39-47

1-А-1

двустаен

233

бул. "В.Левски" 39-47

12-Г-1

двустаен

234

бул. "В. Левски" 39-47

71-Г-6

едностаен

235

бул. "В.Левски" 39-47

86-Б-8

едностаен

236

бул. "В.Левски" 35

46-В-4

едностаен

237

жк "Бадема" бл. 2

5-Б-1

двустаен

238

жк "Бадема" бл. 2

58-Б-8

двустаен

239

жк "Бадема" бл. 4

20-А-3

двустаен

240

жк "Бадема" 15

27-В-3

двустаен

241

жк "Бадема" 15

55-В-8

двустаен

242

жк "Бадема" бл. 15

14-Б-2

едностаен

243

жк "Бадема" бл. 19

2-А-1

едностаен

244

жк "Бадема" бл. 19

3-А-1

двустаен

245

жк "Бадема" бл. 19

47-Б-8

едностаен

246

жк "Бадема" бл. 22

11-Б-2

едностаен

247

жк "Бадема" бл. 22

20-А-4

едностаен

248

жк "Бадема" бл. 22

33-А-6

двустаен

249

жк "Бадема" бл. 22

35-Б-6

едностаен

250

жк "Бадема" бл. 23

27-А-4

тристаен

251

жк "Бадема" бл. 23

40-В-3

двустаен

252

жк "Бадема" бл.30

23-Б-5

двустаен

253

жк "Бадема" бл.30

24-Б-5

двустаен

254

ж.к. "Бадема" 35

20-А-3

тристаен

255

ул."Червена стена" 7

23-А-4

двустаен

256

ул."Червена стена" 7

35-Б-5

двустаен

257

ул."Червена стена" 7

43-А-7

едностаен

258

ул. "Червена стена" 7

3-А-1

едностаен

259

ул."Червена стена" 7

6-Б-1

едностаен

260

ул. "Червена стена" 7

8-А-2

едностаен

261

ул. "Червена стена" 7

46-А-7

тристаен

262

ул."Червена стена" 7

1-А-1

едностаен

263

ул."Червена стена" 7

50-А-8

едностаен

264

ул."Червена стена" 7

53-А-8

тристаен

265

ул."Червена стена" 7

54-Б-8

тристаен

266

ул. "Червена стена" 9

1-А-1

едностаен

267

ул. "Червена стена" 9

52-А-8

едностаен

268

ул."Червена стена" 9

55-Б-8

едностаен

269

ул. "Червена стена" 11

43-А-7

едностаен

270

ул. "Червена стена" 13

10-А-2

едностаен

271

ул. "Червена стена" 13

12-Б-2

тристаен

272

ул. "Червена стена" 13

1-А-1

едностаен

273

ул. "Червена стена" 13

6-Б-1

едностаен

274

ул."Червена стена" 13

11-А-2

тристаен

275

ул. "Червена стена" 13

23-А-4

двустаен

276

ул. "Червена стена" 15

6-Б-1

едностаен

277

ул. "Червена стена" 15

11-А-2

тристаен

278

ул. "Червена стена" 15

13-Б-2

едностаен

279

ул. "Червена стена" 15

28-Б-4

двустаен

280

ул. "Червена стена" 15

38-А-6

едностаен

281

ул. "Червена стена" 15

2-А-1

двустаен

282

ул. "Червена стена" 15

54-Б-8

тристаен

283

ул. "Червена стена" 15

41-Б-7

едностаен

284

ул. "Червена стена" 15

42-Б-6

двустаен

285

ул."Еп.Софроний" 16

1 партер

стая

286

ул."Еп.Софроний" 16

2 партер

стая

287

ул."Еп.Софроний" 16

3 партер

стая

288

ул."Еп.Софроний" 16

4 партер

стая

289

ул. "Еп. Софроний" 16

5 партер

стая

290

с. Узунджово бл. 9

2 – ет.1

двустаен

291

с. Узунджово бл. 9

3 – ет.1

двустаен

292

с. Узунджово бл. 9

5 – ет.2

двустаен

293

с. Узунджово бл. 10

1 – ет.1

двустаен.

294

с. Узунджово бл. 10

3 – ет.1

двустаен.

295

с. Узунджово бл. 10

6 – ет.2

двустаен

296

с. Узунджово бл. 10

12 – ет.3

двустаен

297

с.Узунджово бл. 11

3 – ет.1

двустаен

298

с.Узунджово бл. 11

11 – ет.3

двустаен

299

с.Узунджово бл. 11

12 – ет.3

двустаен

300

ул. "Гюмюрджина" 7-9

1-А-1

четиристаен

301

ул. "Гюмюрджина" 7-9

2-А-1

четиристаен

302

ул. "Гюмюрджина" 7-9

3-Б-1

четиристаен

303

ул. "Гюмюрджина" 7-9

4-Б-1

четиристаен

304

ул. "Гюмюрджина" 7-9

10-Б-2

двустаен

305

ул. "Гюмюрджина" 7-9

18-А-3

двустаен

306

ул. "Гюмюрджина" 7-9

21-Б-3

двустаен

307

ул. "Гюмюрджина" 7-9

22-Б-3

двустаен

308

ул. "Гюмюрджина" 7-9

26-А-4

двустаен

309

ул. "Гюмюрджина" 7-9

32-Б-4

четиристаен

310

ул. "Гюмюрджина" 7-9

33-Б-4

двустаен

 

2. ЖИЛИЩА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх.,ет.; къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 1

тристаен

2

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 2

тристаен

3

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 3

тристаен

4

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 4

тристаен

5

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 5

тристаен

6

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 6

тристаен

7

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 7

тристаен

8

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 8

тристаен

9

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 9

тристаен

19

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 10

тристаен

11

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 11

тристаен

12

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 12

тристаен

13

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 13

тристаен

14

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 14

тристаен

15

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 15

тристаен

16

ул. "Г. Кирков" 82 А

1 - ет.1

двустаен

17

ул. "Г. Кирков" 82 А

2 – ет.1

едностаен

18

ул. "Г. Кирков" 82 А

3- ет.1

едностаен

19

ул. "Г. Кирков" 82 А

4 – ет.1

едностаен

20

ул. "Г. Кирков" 82 А

5 – ет.1

едностаен

21

ул. "Г. Кирков" 82 А

6- ет.1

двустаен

22

ул. "Г. Кирков" 82 А

7 – ет.2

двустаен

23

ул. "Г. Кирков" 82 А

8 – ет.2

едностаен

24

ул. "Г. Кирков" 82 А

9 – ет.2

едностаен

25

ул. "Г. Кирков" 82 А

10 – ет.2

едностаен

26

ул. "Г. Кирков" 82 А

11 – ет.2

едностаен

27

ул. "Г. Кирков" 82 А

12 – ет.2

двустаен

28

ул. "Г. Кирков" 82 А

13 – ет.3

двустаен

29

ул. "Г. Кирков" 82 А

14 – ет.3

едностаен

30

ул. "Г. Кирков" 82 А

15 – ет.3

едностаен

31

ул. "Г. Кирков" 82 А

16 – ет.3

едностаен

32

ул. "Г. Кирков" 82 А

17- ет.3

едностаен

33

ул. "Г. Кирков" 82 А

18 – ет.3

двустаен

34

ул. "Г. Кирков" 82 А

19 – ет.4

двустаен

35

ул. "Г. Кирков" 82 А

20 – ет.4

едностаен

36

ул. "Г. Кирков" 82 А

21 – ет.4

едностаен

37

ул. "Г. Кирков" 82 А

22 – ет.4

едностаен

38

ул. "Г. Кирков" 82 А

23 – ет.4

едностаен

39

ул. "Г. Кирков" 82 А

24 – ет.4

двустаен

40

ул. "Г. Кирков" 82 Б

5 – ет.2

тристаен

41

ул. "Г. Кирков" 82 Б

6– ет.2

тристаен

42

ул. "Г. Кирков" 82 Б

7– ет.2

тристаен

43

ул. "Г. Кирков" 82 Б

10– ет.3

тристаен

44

ул. "Г. Кирков" 82 Б

11– ет.3

тристаен

45

ул. "Г. Кирков" 82 Б

13– ет.4

тристаен

46

ул. "Г. Кирков" 82 Б

14– ет.4

тристаен

47

ул. "Г. Кирков" 82 Б

16– ет.4

тристаен

48

ул. "Г. Кирков" 82 Б

17– ет.5

тристаен

49

ул. "Г. Кирков" 82 Б

20– ет.5

тристаен

50

ул. Г. Кирков" 82 В

1– ет.1

тристаен

51

ул. Г. Кирков" 82 В

2– ет.1

тристаен

52

ул. Г. Кирков" 82 В

3– ет.1

тристаен

53

ул. Г. Кирков" 82 В

4– ет.1

тристаен

54

ул. Г. Кирков" 82 В

5– ет.2

тристаен

55

ул. Г. Кирков" 82 В

6– ет.2

тристаен

56

ул. Г. Кирков" 82 В

7– ет.2

тристаен

57

ул. Г. Кирков" 82 В

8– ет.2

тристаен

58

ул. Г. Кирков" 82 В

9– ет.3

тристаен

59

ул. Г. Кирков" 82 В

11– ет.3

тристаен

60

ул. Г. Кирков" 82 В

12– ет.3

тристаен

61

ул. Г. Кирков" 82 В

14– ет.4

тристаен

62

ул. Г. Кирков" 82 В

16– ет.4

тристаен

63

ул. Г. Кирков" 82 В

17– ет.5

тристаен

64

ул. Г. Кирков" 82 В

20– ет.5

тристаен

65

ул. "Г. Кирков" 82 Г

1– ет.1

тристаен

66

ул. "Г. Кирков" 82 Г

2– ет.1

тристаен

67

ул. "Г. Кирков" 82 Г

3– ет.1

тристаен

68

ул. "Г. Кирков" 82 Г

4– ет.1

тристаен

69

ул. "Г. Кирков" 82 Г

6– ет.2

тристаен

70

ул. "Г. Кирков" 82 Г

5 – ет.2

тристаен

71

ул. "Г. Кирков" 82 Г

7– ет.2

тристаен

72

ул. "Г. Кирков" 82 Г

8– ет.2

тристаен

73

ул. "Г. Кирков" 82 Г

9– ет.3

тристаен

74

ул. "Г. Кирков" 82 Г

11– ет.3

тристаен

75

ул. "Г. Кирков" 82 Г

12– ет.3

тристаен

76

ул. "Г. Кирков" 82 Г

13– ет.4

тристаен

77

ул. "Г. Кирков" 82 Г

17– ет.5

тристаен

78

ул. "Г. Кирков" 82 Г

19– ет.5

тристаен

79

ул. "Г. Кирков" 82 Г

20– ет.5

тристаен

80

ул. "Г. Кирков" 82 Д

1– ет.1

тристаен

81

ул. "Г. Кирков" 82 Д

2– ет.1

тристаен

82

ул. "Г. Кирков" 82 Д

3– ет.1

тристаен

83

ул. "Г. Кирков" 82 Д

4– ет.1

тристаен

84

ул. "Г. Кирков" 82 Д

5– ет.2

тристаен

85

ул. "Г. Кирков" 82 Д

7– ет.2

тристаен

86

ул. "Г. Кирков" 82 Д

8– ет.2

тристаен

87

ул. "Г. Кирков" 82 Д

9- ет.3

тристаен

88

ул. "Г. Кирков" 82 Д

11 – ет.3

тристаен

89

ул. "Г. Кирков" 82 Д

12 – ет.3

тристаен

90

ул. "Г. Кирков" 82 Д

13 – ет.4

тристаен

91

ул. "Г. Кирков" 82 Д

14 – ет.4

тристаен

92

ул. "Г. Кирков" 82 Д

16 – ет.4

тристаен

93

ул. "Г. Кирков" 82 Д

18 – ет.5

тристаен

94

ул. "Г. Кирков" 82 Д

20 – ет.5

тристаен

3. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх, ет.; къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Г. Кирков" 82 Д

19 – ет.5

тристаен

2

ул. "Г. Кирков" 82 Д

17 – ет.5

тристаен

3

ул. "Г. Кирков" 82 Д

15 – ет.4

тристаен

4

ул. "Г. Кирков" 82 Д

10 – ет.3

тристаен

5

ул. "Г. Кирков" 82 Д

6 – ет.2

тристаен

6

ул. "Г. Кирков" 82 Г

18 – ет.5

тристаен

7

ул. "Г. Кирков" 82 Г

16 – ет.4

тристаен

8

ул. "Г. Кирков" 82 Г

15 – ет.4

тристаен

9

ул. "Г. Кирков" 82 Г

14 – ет.4

тристаен

10

ул. "Г. Кирков" 82 Г

10 – ет.3

тристаен

11

ул. Г. Кирков" 82 В

19 – ет.5

тристаен

12

ул. Г. Кирков" 82 В

18 – ет.5

тристаен

13

ул. Г. Кирков" 82 В

15 – ет.4

тристаен

14

ул. Г. Кирков" 82 В

13 – ет.4

тристаен

15

ул. Г. Кирков" 82 В

10 – ет.3

тристаен

16

ул. "Г. Кирков" 82 Б

8– ет.2

тристаен

17

ул. "Г. Кирков" 82 А

25 – ет.5

двустаен

18

ул. Г. Кирков" 82 А

26 - ет.5

едностаен

19

ул. Г. Кирков" 82 А

27 – ет.5

едностаен

20

ул. "Г. Кирков" 82 А

28- ет.5

едностаен

21

ул. "Г. Кирков" 82 А

29 – ет.5

едностаен

22

ул. "Г. Кирков" 82 А

30 – ет.5

двустаен

23

ул. "Оборище" 48

къща

двуетажна

24

ул. "Оборище" 48 б

къща

двуетажна

25

ул. "Оборище" 61

къща

едноетажна

26

ул. "Оборище" 63

къща

едноетажна

27

бул. "В.Левски" 23

къща

едноетажна

28

бул. "В.Левски" 27

къща

двуетажна

29

ул. "Тр.Китанчев" 7

къща

едноетажна

30

ул. "Тр.Китанчев" 9

къща

едноетажна

31

ул."Тр.Китанчев" 8

къща

едноетажна

32

ул. "Тр.Китанчев" 9 А

къща

едноетажна

33

ул."Поройна" 4

къща

едноетажна

34

ул. "Поройна" 6

къща

едноетажна

35

ул. "Поройна" 6 А

къща

едноетажна

36

ул. "Добруджа" 75

къща

едноетажна

37

ул. "Добруджа" 77

къща

едноетажна

38

ул. "Добруджа" 77 Б

къща

първи етаж

39

пл. "Лебеда" 1

къща

двуетажна

40

ул. "Акация" 16

къща

двуетажна

41

ул. "Хан Аспарух" 28

къща

едноетажна

42

ул. "Бенковска" 24

къща

двуетажна

43

ул. "Мечковец" 2

къща

едноетажна

44

ул."Пещера" 41

къща

едноетажна

45

ул."Ген. Скобелев "15

къща

едноетажна

46

ул."Бадема" 18

къща

едноетажна

47

ул."Белоградчик" 13

къща

едноетажна

48

ул."Радецки" 7 а

къща

едноетажна

49

ул. "Радецки" 13

къща

едноетажна

50

ул. "Клокотница" 27

къща

едноетажна

51

ул. "Клокотница" 30

къща

двуетажна

52

ул."Ястреб" 27

къща

едноетажна

53

ул."Мургаш" 4

къща

двуетажна

54

ул."Прохлада" 33

къща

трети етаж

55

ул."Серес" 11

къща

едноетажна

4. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх., ет., къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Г. Кирков" 82 Б

9 – ет.3

тристаен

2

ул. "Г. Кирков" 82 Б

12 – ет.3

тристаен

3

ул. "Г. Кирков" 82 Б

15 – ет.4

тристаен

4

ул. "Г. Кирков" 82 Б

18 – ет.5

тристаен

5

ул. "Г. Кирков" 82 Б

19 – ет.5

тристаен

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните

Рискове и слаби страни:

- значителна част от общинския жилищен фонд е остарял;

- недостиг на жилищен фонд;

- нарастване на необходимите средства за основен ремонт и поддържане на собствеността;

- голяма несъбираемост на наемните вноски от наемателите с ромски произход ;

- законова невъзможност за проверка и установяване верността на декларираните данни при картотекиране на гражданите.

Силни страни и възможности:

- увеличаване на общинската собственост чрез строителство на нови общински жилища;

- продажба на амортизирани жилища на лицата, настанени в тях и отговарящи на съответните условия.

3. Разпореждане с общинската собственост

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон.

Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред определен в Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково.

Разпореждане на общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Реда за този вид сделки е определен в чл. 40 ал.1 до ал. 7 в Наредбата за общинска собственост.

Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, между:

- общината и държавата или между общини;

- когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.

Продажбата се извършва с решение на общински съвет, въз основа на мотивирано предложение от заинтересованите лица, по пазарни цени.

Замяната на имот – частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически или на юридически лица, може да се извърши по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица. Тя може да се извърши:

- при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица;

- когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;

- между общината и друга община или между общината и държавата;

- в други случаи, определени в закон.

Прекратяването на съсобственост между общината и държавата, физически или юридически лица се извършва от кмета на общината след решение на Общински съвет чрез:

- делба;

- продажба на частта на общината;

- откупуване частта на физическите или юридически лица;

- замяна.

Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общински съвет на:

- юридически лица на бюджетна издръжка;

- религиозни институции;

- други лица, когато това е предвидено в закон.

Основните принципи при определяне начина на разпореждане /право на строеж или продажба/ с незастроените имоти са:

- извършване на анализ на общинските имоти и определяне на възможността за обособяване на самостоятелни парцели или промяна на предназначението на съществуващите чрез изработване на подробни устройствени планове с цел разпореждане;

- при урегулираните поземлени имоти, в които може да се построи само един обект да се пристъпва към продажба на имота;

- при урегулирани поземлени имоти където могат да се обособят повече от един обект /КЖС, за административни нужди, за обществено обслужване/ , следва да се обособява право на строеж, поради невъзможността от обособяване на отделни УПИ.

- там където цената на правото на строеж за разгънатата застроена площ е по-голяма от пазарната цена на земята, следва да се учредява право на строеж.

Приходите от разпореждане с общинска собственост са както следва:

Приходи по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост 

 

2009 година

2010 година

2011 година

Брой сделки

13

22

1

Приход

381 817

783 818

5 424

Приходи по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост

 

2009 година

2010 година

2011 година

Брой сделки

4

8

10

Приход

59 903

74 870

101 763

Приходи по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост

 

2009 година

2010 година

2011 година

Брой сделки

8

6

1

Приход

78 390

49 441

29 300

Приходи по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинска собственост

 

2009 година

2010 година

2011 година

Брой сделки

10

17

7

Приход

61 220

30 379

38 133

Приходи по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ

 

2009 година

2010 година

2011 година

Брой сделки

8

4

1

Приход

48 630

31 842

1 620

Общият размер на реализираните приходи от разпореждане с имоти – частна общинска собственост е:

Всичко

2009 година

2010 година

2011 година

Брой сделки

43

57

20

Приход

629 960

970 350

254 397

Анализирайки резултатите по години, прави впечатление тенденцията за намаляване на приходите от разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

Извода, който може да се направи, е че нараства относителният дял на приходите от отдадена под наем общинска собственост в сравнение с тези от продажбата й.

V. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ

1. Изготвяне на ежегодна годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, след предварителен анализ и преценка на потребностите на общената, при ясната визия за целите и очаквания резултат на постъпленията по плана за приходите на Община Хасково.

2. Висока ефективност и ефикасност от дейността по управление и разпореждане с имоти общинска собственост – намаляване на разходите и увеличаване на приходите.

3. Да продължи процеса по идентификация, доказване и придобиване на общинска собственост, която може да носи собствени приходи в общинския бюджет през следващите години.

4. Да продължи практиката за отдаване под наем на имотите, ненужни за дейността на общината и към които има проявен интерес.

5. Продажба на неизползваеми нежилищни имоти, към които има проявен инвеститорски интерес, както и на поземлени имоти на собствениците на законно построените в тях сгради.

6. Ежегодна актуализация на наемната цена в съответствие с ръста на инфлацията.

7. Внедряване на компютъризирана информационна система за регистрите на имотите.

8. Поддържане на публични регистри за разпоредителните сделки с общинска собственост на сайта на общината.

9. Реализиране на проекти свързани с обновяване и реконструкция на общинският сграден фонд заложени в общинския план за развитие. Тези мерки обхващат следните дейности:

9.1. Подобряване на енергийната инфраструктура

 • Проект за енергийна ефективност в СОУ "В.Левски" – гр. Хасково
 • Проект за енергийна ефективност на Езикова гимназия "Ас. Златаров" – гр. Хасково
 • Проект за енергийна ефективност на Природо Математическа гимназия"Б. Петканчин"- гр. Хасково
 • Проект за енергийна ефективност на Обединени детски заведения и градини в Община Хасково
 • Проект за енергийна ефективност на Младежки център гр. Хасково
 • Газификация на общински сгради

9.2. Благоустрояване на населените места

 • Основен ремонт улици, Хасково
 • Реконструкция и модернизация на гробищни паркове
 • Обновяване на детски площадки в междублокови пространства – гр. Хасково
 • Обновяване на детски площадки в села на Община Хасково
 • Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Хасково
 • Изграждане на паркинги по кварталите на гр. Хасково
 • ППР – Проект за общ градоустройствен план
 • ППР - Ремонт надлези
 • ППР – Паспортизация на озеленени площи в гр.Хасково
 • ППР – Благоустройство на квартали в гр.Хасково
 • ППР – ул. "Ст.Заимов" в участъка от ул. "Крали Марко" до ул. "Хайдут Велко" и подпорна стена
 • ППР – ул. "Гергьовден", Хасково
 • Реконструкция и благоустрояване на централна градска част по ул. "Сан Стефано", гр. Хасково
 • Облагородяване на градската среда кв."Куба" , кв. "Изгрев"Хасково
 • Зелена зона в гр.Хасково
 • Реконструкция на криптата и благоустрояване двора на църква "Св.Богородица"
 • Основен ремонт на обществените тоалетни в гр. Хасково и изграждане на нови

9.3. Подобряване на състоянието и модернизиране на общинския сграден фонд и на социалните заведения

 • Реконструкция на Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Марина" и изграждане на жилища за юноши-сираци с физически увреждания
 • Изграждане на Дом на покойника и огради на гробищата на стария пловдивски път гр. Хасково
 • Паспортизация на сгради общинска собственост
 • Проект за енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация
 • Създаване на достъпна среда на хора с увреждания в сградата на Общинска администрация
 • Изграждане на жилища за социално слаби и многодетни семейства и решаване на жилищните проблеми на ромите
 • Изработване на програма за саниране на жилищни сгради
 • Създаване на Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Хасково
 • Изграждане на център за бездомни хора

9.4. Подобряване инфраструктурата и МТБ на образователните заведения

 • Основен ремонт СОУ "Васил Левски"
 • Реконструкция на СУ "Ст.Караджа" с оформяне на общежитие
 • Благоустрояване на ученическите общежития в Хасково
 • Ремонти на училища, Хасково
 • Създаване на достъпна среда за ученици в Природо-математическа гимназия гр. Хасково
 • Ремонт детски градини, Хасково

9.5. Подобряване на условията за отдих и спорт

 • Лесоустройство парк "Кенана"
 • Реконструкция зала "Спартак"
 • Проект : ЗОНА – "Екообщност"
 • Почивна база "Петрово бърдо" – обновяване на кухненски блок
 • Ремонт бунгала
 • Изграждане на многофункционална мини футболна площадка на спортна площадка "Юнак"
 • Реконструкция на стадион "Младост" и изграждане на обслужващи помещения
 • Изграждане на алеи за колоездачи, джогинг пътеки, пешеходни зони, подлези, паркинг места

9.6. Създване на достъпна градска среда за хора с увреждания

 • Разкриване на адаптирано работно място в Рехабилитационно-консултантски център в град Хасково
 • Осигуряване свободен достъп за хората с увреждания до всички обществени сгради и съоръжения. Изграждане на рампи.
 • Създаване на достъпна среда на хора с увреждания в сградата на Общинска администрация

9.7. Подкрепа развитието, личностния и творчески потенциал на децата и младите хора

 • Проект "Изграждане на Астрономическа обсерватория и съвременен "виртуален" планетариум"
 • Проект "Изграждане на извънградска астрономическа наблюдателна база"
 • "Повишаване възможностите за осъществяване на детска и младежка мобилност"
 • Проект "Гражданин"
 • Проект "Създаване на "МУЛТИЦЕНТЪР"
 • Проект "Техническо оборудване и обновяване на концертната зала и сцената на Младежки център"
 • Обновяване и ремонт на спортната база на Младежки център
 • Проект "Ежегодно лятно училище по изкуствата за деца и младежи от страната и чужбина"
 • Организиране на традиционни състезания по футбол, борба, тенис на маса, тенис на корт, бадмингтон и шах
 • Трансгранично сътрудничество – разширяване на връзките и културните инициативи
 • Създаване на клубове по интереси
 • Създаване на младежки центрове със съвременна техника и интернет комуникации
 • Формиране на младежко НПО
 • Организиране на младежки парламент
 • Разработване и прилагане на програма за повишаване гражданската култура на младежите

9.8. Подобряване на състоянието и достъпа до културните обекти

 • Възстановяване на културни и исторически места и приспособяването им за бъдещо използване като туристически обекти
 • Експониране, реставрация и консервация на археологически находки и реконструкция на исторически сгради
 • Реконструкция и обновление на инфраструктурата около и водеща до културно-историческите места
 • Изследване и съхраняване на Културно-историческото наследство на Тракия
 • Изграждане на мемориал в местността "Марбаир", с. Клокотница
 • Построяване на храм-паметник "Клокотница", с. Клокотница
 • Учредяване на специализиран фонд за проучване и съхраняване на културно-историческото наследство
 • Използване на съвременни технологии за популяризиране на културно-историческото наследство
 • Създаване на музейни експозиции с използване на съвременни технически средства и похвати за представяне и демонстриране на ценностите
Върни се в началото на страницата