ЗАПОВЕД
 
№Т-068
 
град Хасково 26.03.2014 година
 
 
Със Заповеди №№ Т – 062, Т-063, Т-064, Т-065, Т-066 и Т-067/13.03.2014 година са обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост и публичен конкурс за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, които съгласно тези заподи трябва да се проведат на 02.04.2014 г. С последваща моя Заповед № 414/18.03.2014 година двама от членовете на комисията по провеждане на публични търгове и конкурси следва да бъдат в служебна командировка за периода от 31.03. до 02.04.2014 година включително, което прави невъзможно провеждането им. 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА 
 
НАРЕЖДАМ:
 
Обявените публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост и публичен конкурс за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост със Заповеди №№ Т–062, Т-063, Т-064, Т-065, Т-066 и Т-067/13.03.2014 година да бъдат проведени на 03.04.2014 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и членовете на комисията за провеждане на търгове и конкурси за продажба на общински обекти и отдаването им под наем назначена със Заповед № T-113/03.07.2012 година.
 
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
 
Съгласувал: 
/Петя Бостанджиева/
 
Изготвил:
/Н. Малкоч/
 
Върни се в началото на страницата