На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 150 от 30.03.2012 година на Общински съвет – Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост:
Терен, находящ се в парк „Ямача” – фрагмент детски сектор и футболно игрище, с площ 2000 кв.м. - допълнително условие – изграждане и поддръжка на футболно игрище и помощни обслужващи съоръжения при първоначално определена минимална конкурсна цена: годишен наем 2400,00 лева без ДДС.
При участие в конкурса да бъде представен идеен проект, инвестиционна програма и количествено – стойностна сметка, представящи начина и сроковете, за изпълнение на допълнителните условия в срок не по-късно от шест месеца от дата на сключване на договора за наем съобразени със следните клаузи:
- Последващо одобряване на поставяеми и конструктивни елементи (спортни съоръжения, пейки, кошчета, ограждения и други) от съответните  Дирекции при Община Хасково.
-  Изисквания за поддържане на осветителните тела и електрическите инсталации в площите:
1. Да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация.
2. Да отговаря за правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.
3. При извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление, да отговаря за спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.
4. Да отговаря за това дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.
- Денонощна охрана на обектите;
Критерий и методика за оценка на предложението- общ брой точки 100:
1.    годишна наемна цена – 10 точки
2.    размер на инвестицията – 20 точки
3.    срок за изпълнение на инвестициите в месеци, считано от датата на сключване на договора за наем (не по-късно от 6 месеца) – 20 точки
4.    оценка на идейния проект - 50 точки
4.1. обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна концепция на обекта и околното пространство – 20 точки
4.2. функционални изисквания – изпълнение на основната функция на обекта– 20 точки
4.3. качествени изисквания – технологична изпълнимост на проекта, вид на предложените материали, съответствие с нормативните изисквания – 10 точки
Утвърждавам конкурсна документация и проекто - договор.
Конкурсната документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на конкурсна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.
Депозит в размер на 5000.00 лева се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.
Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в конкурса и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 10.05.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния конкурс ще се проведе на 10.05.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.

 
Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

Съгласувал:
Петя Бостанджиева – директор
Дирекция "ПНО"    

Изготвил:
Нуршен Малкоч – директор
Дирекция "Общинска собственост"

 

Върни се в началото на страницата