На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: озеленена площ източно от у-ще “Св. Ив.Рилски”- поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.712.77 с площ по КК – 4945 кв.м., намираща се източно от училище “Св. Ив.Рилски”, до улиците „Иван Асен ІІ” и „Одрин” и възможност за монтаж на временен обект с площ до 54 кв.м. при първоначално определена минимална конкурсна цена:  годишен наем 1950,00 лева без ДДС и допълнителни условия:
•    залесяване по одобрен от Община Хасково дендрологичен проект. Попълване на растителността ежегодно за времето на действие на договора;
•    подмяна на градински бордюри с нови, основен ремонт на настилката от пелевунски плочи и ремонт на стъпала;
•    ремонт на глицзидарии за пейки и цветарници;
•    демонтаж на съществуващите детски съоръжения и изграждане на нова детска площадка, съответстваща на изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Доставката и монтажа на съоръженията трябва да отговарят на стандарти БДС EN 1176 "Съоръжения за площадки за игра", при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност. Ударопоглъщащата настилка да отговаря на стандарт БДС EN 1177, който определя изискванията за настилката, използвана при изграждането на местата за игра, както и специфичните изисквания за ударопоглъщане на терените.
•    подмяна на предпазни метални ограждения, ограничаващи парка към  улиците „Иван Асен ІІ” и „Одрин”;
•    оформяне на стрийтбол площадка в южната част на парка, над гаражите на ул. „Рила”;
•    монтаж на нова тенис маса;
•    подмяна на съществуващите пейки върху глицзидарии с нови  и 15 (петнадесет) броя нови диванни пейки;
•    демонтаж на съществуващите и монтаж на 12 (дванадесет) броя нови кошчета за отпадъци;
•    за целия период на действие на договора да се осигури:
-    поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и осветителните тела;
-    обработка на озеленените площи и провеждане на дезакараризационни мероприятия;
-    поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване;
-    извършване на санитарни резитби и оформяне корони на дървета, след издадено Разрешение от Кмета на Община Хасково.
При участие в конкурса да бъде представен идеен  проект /благоустройство и паркоустройство на озеленената площ и монтаж на временен обект/,  инвестиционна програма и количествено – стойностна сметка, представящи начина и сроковете, за изпълнение на допълнителните условия в срок не по-късно от шест месеца от дата на сключване на договора за наем съобразени със следните клаузи:
- Последващо одобряване на проекти за търговските обекти по реда на ЗУТ и издаване на разрешение за поставяне за срока на договора.
- Последващо одобряване на конструктивни елементи като беседки, сенници и други, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи, както и дендрологични проекти  от съответните  Дирекции при Община Хасково.
- Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра се извършват при условията и по реда на ЗУТ.
- Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ, се възлага на орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
- Поддържането и текущия контрол на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от съответния наемател, който по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата.
- Наемателят носи отговорност за:
1. правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на наредбата;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;
5. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;
6. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата.
- Наемателят съставя план за контрол и поддържане на площадката за игра за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.
- Изисквания за поддържане на осветителните тела и електрическите инсталации в озленените площи:
1. Да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация.
2. Да отговаря за правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.
3. При извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление, да отговаря за спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.
4. Да отговаря за това дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.
При необходимост да изисква от общината съдействие за осигуряване на достъп до уредба за улично осветление с цел обезопасяване.
Критерий и методика за оценка на предложението-общ брой точки 100:
1.    годишна наемна цена  - 10 точки
2.    размер на инвестицията - 20 точки
3.    срок за изпълнение на инвестициите в месеци, считано от датата на сключване на договора за наем /не по-късно от 6 месеца/ - 20 точки
4.    оценка на идейния проект – 50 точки
4.1. обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна концепция, благоустройство и паркоустройство на озеленената площ – 20 точки
4.2. функционални изисквания – изпълнение на основната функция на обекта – 20 точки
4.3. качествени изисквания – технологична изпълнимост на проекта, вид на предложените материали, съответствие с нормативните изисквания – 10 точки
Утвърждавам конкурсна документация и проекто - договор.
Конкурсната документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на конкурсна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.
Депозит в размер на 5000.00 лева се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.
Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в конкурса и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 07.05.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния конкурс ще се проведе на 07.05.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Забележка:За поставяне на маси за консумация на открито ще се заплаща допълнително такса, отделно от наемната цена, на основание издадено разрешително от Техническите служби на Община Хасково за периода 01 април – 31 октомври.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

Съгласувал:
Петя Бостанджиева – директор
Дирекция "ПНО"    

Изготвил:
Нуршен Малкоч – директор
Дирекция "Общинска собственост"

Върни се в началото на страницата