Община Хасково обявява конкурс за избор на здравен медиатор
 
І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:
 
1. Познава здравното и социално законодателство, и съответните политики на Р.България;
2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;
3. Подпомага процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ;
4. Оказва помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса – информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента;
5. Осъществява съдействие при комуникациите с Дирекция «Социално подпомагане», Отдел «Закрила на детето» и Комисията за защита от дискриминация; 
6. Консултира уязвимите малцинствени групи в областта на здравното образование и профилактиката на населението; 
7. Изготвя редовни доклади с препоръки пред съответните институции (РЗИ и общинска администрация); 
8. Участва в реализацията на Национални здравни програми и стратегии в изпълнение на регионални здравни политики;
9. Води единен регистър на поетите случаи;
10. Участва в обучения за повишаване на квалификацията;
11.Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите на целевите групи.
 
 
ІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
1. Завършено средно образование.
2. Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност.
3. Много добри комуникативни умени
4. Предимства: познания и/или опит в социалната и здравната сфера, умения за работа с компютър – МS Word и Internet. Владеене на езика/езиците на общността.
 
ІІI. ЕТАПИ НА КОНКУРСА
 
1. Представяне на необходимите документи:
• Писмено заявление за участие.
• Автобиография  по образец.
• Декларация по образец.
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Хасково, ет. ІV, ст. 407, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа в срок до 28.12.2012 г. включително. 
 
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Хасково.
 
2. Подбор по документи и интервю.
 
До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Хасково и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Хасково до 28.12.2012 г. 
 
 

Върни се в началото на страницата