Община Хасково уведомява предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на територията на Община Хасково, че съгласно изискванията на чл.286, ал.1 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, &13 от ПЗР на ЗЕС и разпоредбата на § 6, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията (отменен със ЗЕС – ДВ бр.41 от 22.05.2007г.), бе даден срок - 1 януари 2007г., в който предприятията осъществяващи обществени електронни съобщения  (Обществените далекосъобщителни оператори), трябваше да приведат изградените от тях въздушни мрежи като подземни.
Съгласно разпоредбата на §5 от ДР на ЗУТ, т.38, електроните съобщителни мрежи, представляват строежи по смисъла на ЗУТ. Съгласно чл.8, ал.5 от НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област, са строежи от ІV категория.
Като такива и явно физическото им съществуване като въздушни в противоречие с изискванията на ЗЕС, ги определя като незаконни, т.е. без строителни книжа.
След влизане в сила на 26.11.2012г. на чл.225а от ЗУТ, незаконните строежите от VІ, V и ІV категория, попадат в правомощията на Кмета на Община Хасково за премахване.
Във връзка с горе изложеното, след 26.11.2012г., Община Хасково, ще предприеме действия по премахване на незаконните кабелни въздушни електронни съобщителни мрежи на територията на гр. Хасково.


инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ   
Кмет на Община Хасково

изготвил:       
инж.Ив.Орлов:
Началник отдел “КСГС” при Дирекция “УТ”

Върни се в началото на страницата