С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-

 гр. ХАСКОВО

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения конкурс за управител на Областен информационен център – гр. Хаскво, недопуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

Трите имена на кандидата

Основание за недопускане

1

Петър Калинов Петров

 

Не представя доказателства, удостоверяващи управленски и специфичен опит , компютърни умения и владеене на езици.

 

2

Кресемирка Тодорова Петева- Янева

Не представя доказателства, удостоверяващи изискуемия специфичен опит. 

 

3

Светла Янева Кръстева

 

Не представя доказателства, удостоверяващи изискуемия специфичен опит. 

 

4

Бахтенур Бехчет Джевджет

 

Не представя доказателства, удостоверяващи изискуемия специфичен опит. 

5

Кристина Стоянова Йорданова

 

Не представя доказателства, удостоверяващи управленски опит и образователна степен магистър

 

 

Върни се в началото на страницата