Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково", ще се извърши на 15.05.2012 г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.

 

Председател на Комисията

Налян Гюджен

Върни се в началото на страницата