Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051РO001-5.2.09
„АЛТЕРНАТИВИ”
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот”
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково приема Заявления за кандидатстване за личен асистент на услугата по Проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 “Алтернативи” в северния фронт-офис на Общината от 08,11,2010 г. до 22,11,2010 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.аса.
 
Важно!
Заявления за кандидатстване за личен асистент на услугата се предоставят на място.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
Върни се в началото на страницата